• ВІСНИК

  Криворізького національного університету
  48
 • ВЕСТНИК

  Криворожского национального университета
  48
   
 • JOURNAL

  of Kryvyi Rih National University
  48
 • INFORMATIONSBLATT

  der Nationalen Universität Krywyj Rih
  48
 • REVUE GÈNÈRALE

  de l’Universitè Nationale de Kryviї Rih
  48

Випуск 48

У збірнику викладено результати досліджень у галузі технічних наук. Розглянуто шляхи підвищення ефективності промислових виробництв, автоматизації, контролю та керування технологічними процесами. Важливе місце займають питання енергозбереження, економіки, надійності охорони праці, техніки безпеки, захисту довкілля.

ЗМІСТ

 • УДК 622.012:658.5:622.68

  Мета. Метою даної роботи є обґрунтування використання мобільного дробарно-сортувального радіометричного комплексу як частини технології управління якістю рудопотоков при відкритому видобутку залізної руди і розробка функціональної і технологічної схеми його застосування.
  Методи досліджень. Статистичні дослідження свідчать, що найбільший відсоток втрат і разубоження руд припадає на відпрацювання видобувних блоків кар’єрів, розташованих у приконтактних зонах «руда-пуста порода». За даними Гірничого департаменту ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», середній показник величини разубоження в кар’єрі становить 2,0–3,5 %, а в блоках приконтактної зони – до 18 %. Одним із способів стабілізації якості в рудопотокці є підвищення якості у забоях з найбільшим показником разубожиення і мінімізація амплітуди коливань. Це можливо при використанні різних видів сепарації (сортування), що полягає у відсіканні некондиційної частини від загального потоку видобутої рудної маси.
  Наукова новизна. Основною технологічною метою управління якістю рудопотоков є забезпечення сталої планової якості руди, що надходить з кар’єру в цілому, та мінімізації амплітудних і тимчасових коливань вмісту корисного компонента в потоці у гарантованих межах заданого інтервалу шляхом інтеграції всіх елементів системи. Вирішення проблеми стабілізації якості в загальнокар’єрном рудопотоці є досить актуальним питанням для сучасної залізорудної галузі.
  Практичне значення. Розроблено функціональну та технологічну схему, а також загальну схему формування загальнокар’єрного рудопотока з використанням мобільного дробарно-сортувального радіометричного комплексу як частини технології управління якістю рудопотоков кар’єра. Мобільний дробарно-сортувальний комплекс радіометричного сортування, що є частиною технології управління якістю рудопотоков кар’єрів і відсікаючий некондиційну гірничу масу в приконтактній зоні «руда-порода» за встановленим критерієм бинарности середовища виходячи зі значень ефективного атомного номера, дозволяє отримати технологічний, екологічний, енергозберігаючий та економічний ефект.
  Результати. Технологічний ефект полягає в підвищенні якості рудної потоку з забоїв приконтактних зон кар’єра на 5 % за вмістом загального заліза і в зниженні амплітуди коливань якості в рудному потоці. Екологічний ефект полягає в зниженні загального обсягу породних відвалів за рахунок можливості розміщення хвостів сепарації у внутрикарьерном відвалі. Енергозберігаючий ефект від застосування мобільного дробильно-сортувального радіометричного комплексу полягає в зниженні собівартості збагачення на 1,0-1,5 % за рахунок отримання додаткового обсягу концентрату.

  Ключові слова: мобільний дробильно-сортувальний радіометричний комплекс, технологія управління якістю рудопотоков, амплітуда коливань вмісту корисного компонента, приконтактная зона «руда-порода».

  Список літератури

  1. Бастан П.П.Смешивание и сортировка руд / П.П. Бастан, Н.К. Костина – М., : Недра, 1990. – 168 с.
  2. Федоров М.Ю. Основные технические и конструктивные принципы рентгенорадиометрических сепараторов РАДОС / М.Ю. Федоров // Материалы 3 международной научно-технической конференции «Рентгенорадиометрическая сепарация минерального сырья и техногенных отходов». – Екатеринбург, 2007 г. – С. 70-79
  3. Азарян В.А. РProceedings of the III International Scientific and Practical Conference “The goals of the World Science 2017” (January 31, 2017, Dubai, UAE). № 2(18), Vol.1, February 2017 – С. 20–24.
  4. Ломоносов Г.Г. Формирование качества руды при открытой добыче / Г.Г. Ломоносов // М.: Недра, 1975 – 224 с.5.
  5. Пат. №85053 Украина, B07B 1/00. Мобильный дробильно-сортировочный радиометрический комплекс / А.А. Азарян, В.А. Азарян, Ю.Е. Цыбулевский – 2013. Бюл. № 21, опубл. 11.11.2013 г.
  6. Арсеньев С.Я. Внутрикарьерное усреднение железных руд / С.Я. Арсеньев, А.Д. Прудовский // М.: Недра, 1980 – 200 с.
  7. Федосеев В.А Экономика обогащения железных руд. / В.А. Федосеев // Изд-во «Наука», Ленингр. Отд., 1974 – 112 с.
  8. Бызов В.Ф. Об усреднении качества руд при объединении грузопотоков / В.Ф Бызов, Ю.Г. Вилкул И.И Максимов // Металлургическая и горная промышленность,1982. – №2. – C. 64-65.
  9. Азарян В.А. Разработка мобильного дробильно-сортировочного радиометрического комплекса для железорудных карьеров, / В.А. Азарян // Черная металлургия: бюллетень научно-технической и экономической информации, Издательство: Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии // Москва ISSN: 0135-5910. – 2014. – №5 (1373). – С. 23 – 26.
  10. Азарян В.А. Модель стабилизации колебаний содержания полезного компонента в рудопотоке карьера / В.А. Азарян // Европейская наука и технологии (European Science and Technology). Мюнхен, Германия, – 3-4 октября 2013 г.: Материалы 5 Международной научно-практической конференции. Мюнхен. – С. 331 – 336.

  Рукопис надіслано до редакції 04.04.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.7.092

  Мета. Метою даної роботи є розробка нової конструкції лабораторного аналізатора вмісту магнітного заліза (магнетита) в твердій фазі пульпових проб рудозбагачувальних фабрик, перероблюючих магнетитові руди. Збагачення магнетитових руд та відомі аналізатори вмісту магнетиту базуються на використання пондеромоторного методу, коли феромагнітна складова твердого пульпи притягується до магніту, при цьому сила притяжіння характеризує вміст магнетита в контрольованому об’ємі.
  Методи дослідження. До останнього часу не розглядалися аналізатори вмісту магнетиту, побудовані на вимірюванні сили відриву притягнутої до постійного магніту контрольованої проби. Такий метод контролю моменту відрива проби значно спрощує конструкцію аналізатора та підвищує точність вимірів.
  Наукова новизна. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Її метою є математичне обгрунтування сил відриву, діючих на пробу, яка одержується на поверхні постійного магніту при вимірюванні в ній вмісту магнетиту.
  Практична значимість. Розроблена конструкція запропонованих лабораторних ваг, встановлена лінійна залежність сили відриву проби від вмісту в ній магнетита при незмінному об’ємі проби, а також залежність точності вимірів від їх маси, – стабільність вимірів гарантується при вимірюванні проб масою більше 40г. Для підвищення експресності вимірів в лабораторних умовах рекомендується використання систем автоматичного пробовідбору та доставки проб. Доцільне виготовлення експериментального зразка магнітних ваг з подальшим проведенням випробувань в промислових умовах.
  Результати. Запропоновано новий напрямок для розробки аналізаторів контролю вмісту магнетиту в пульпових продуктах рудозбагачувальних фабрик, з використанням пондеромоторного засобу контролю методом відриву притянутої до магніту проби. Розроблено конструкцію лабораторних магнітних ваг, що реалізують запропонований метод контролю.

  Ключові слова: аналізатор вмісту магнетиту, магнітні ваги, пондеромоторні засоби контролю.

  Список літератури

  1. Ніколаєнко К.В., Олійник Т.А., Прилипенко В.Д. Магнітні та електричні методи збагачення корисних
  копалин. – К.:Фенікс, 2011. – 368с. (С. 56-58).
  2. Марюта А.Н. Контроль качества минерального сырья / А.Н. Марюта, П.К. Младецкий, П.А. Новицкий. – К.: Техніка, 1976. – 220 с.
  3. Стадкевич А.А., Харитоненко А.Ф., Клочко А.Ф. Магнитные весы для определения содержания магнитного железа в ферромагнитных материалах – «Горный журнал», №9, 1970.
  4. А.с. 351183 СССР, МКЛ3. G 01r 33/12. Устройство для определения содержания ферромагнитных соединений железа в рудах / С. К. Гребнев, А. И. Кистина, Е. С. Полешко, Л. Г. Притеева, А. П. Шадрина, В. П. Геращенко, Н. Л. Калиниченко, П. А. Тациенко, А. Е. Бухин, П. И. Папушев, А. В. Иванова, Е. П. Березанский (СССР). – №1607885/26-25; заявл. 12.01.1971; опубл. 13.09.1972, Бюл. № 27.
  5. Новохатько В.И., Кондратец В.А., Гуленко Т.И. Измерение содержания магнитного железа в продуктах обогащения в поле электромагнитной катушки. – в сб.: «Горная электромеханика и автоматика». Вып. 20. Харьков. Изд-во ХГУ, 1972.
  6. Кучер В.Г. Автоматизация процессов опробования пульповых продуктов на обогатительных фабриках. Бюллетень научно-технической информации Черная металлургия. –– М., № 9, 1989. – С. 2-18.
  7. Кучер В.Г. Автоматизированный пробоотбор на обогатительных фабриках черной металлургии / Кучер В.Г., Суртаев В.М. – «АСУТП в черной металлургии». М., «Металлургия», 1982. С.20-24.
  8. Кучер В.Г. Автоматизированный пробоотбор на обогатительных фабриках черной металлургии / Кучер В.Г, Дорогая Л.Б., Кучма Н.И. и др. Автоматизированный пробоотбор продуктов обогащения. Бюл. ЦНИИЧМ №7(1035), 1987, с.39-40.
  9. Контроль содержания магнитного железа в пульповых продуктах рудообогатительной фабрики / [Азарян А.А., Кучер В.Г., Цыбулевский Ю.Е., Швец Д.В.]. – INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL «Web of Scholar», Киев, №1(10), 2017, С.9-12.
  10 Марюта А. Н., Качан Ю. Г., Бунько В. А. Автоматическое управление технологическими процессами обогатительных фабрик. – М.:Недра, 1983 – 277с.

  Рукопис надіслано до редакції 15.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.01: 681.3: 658.5

  Метою роботи є розробка засобів оперативної атестації адгезійної міцності тонкоплівкових покриттів на основі інформаційних технологій.
  У роботі представлено дослідження методів отримання тонкоплівкових покриттів, аналіз міжнародних та вітчизняних стандартів вимірювання механічних властивостей цих покриттів. Проаналізовані основні властивості тонкоплівкових покриттів, які впливають на експлуатаційні характеристики виробів в цілому і підлягають атестації, до яких: товщина, адгезія, фізико-механічні характеристики, суцільність, параметри зносу, параметри шорсткості, енергія адгезійної взаємодії.
  Елементом наукової новизни є розробка нового підходу до визначення міцності зчеплення тонкого плівкового покриття з використанням нечіткої логіки. Цей підхід в основному зосереджений на нано і мікро тонких плівках з використанням встановлених міжнародних стандартів для оцінки адгезійної міцності. З метою кількісної оцінки адгезійних характеристик покриття серед багатьох методів використовується скреч-тестування. Міжнародні стандарти використані в якості моделей/шаблонів для налаштування нечіткої експертної системи, яка може бути використана для визначення якості практичної міцності адгезії. Представлені результати імітаційного моделювання в пакеті Matlab. Крім того, в цьому процесі використані методи штучного інтелекту, реалізовані в наборах інструментів Matlab. Враховується вплив різних параметрів покриття на адгезійну міцність. У даному дослідженні вихід (якість адгезії) був пов’язаний із вхідними змінними: критична сила, товщина покриття, величина прикладеного навантаження, швидкість зсуву, шорсткість поверхні, коефіцієнт тертя, радіус, знос і пошкодження наконечника. Кожен вхідний і вихідний параметр фаззифіковано чотирма лінгвістичними змінними з використанням трикутної функції приналежності. Для визначення величини адгезії використовується 24 нечітких правила. Практична цінність роботи полягає у вирішенні двох основних проблем, які зустрічаються в процесі нанесення покриттів: економія та оптимізація.
  Результатом досліджень є розробка методу визначення трибологічних властивостей (адгезії) на основі методу дряпання поверхні з використанням нечіткої логіки.

  Ключові слова: тонкі плівки, покриття, машинобудування, адгезія, статистичне спостереження, імітаційне моделювання, інформаційні технології.

  Список літератури

  1. Nikhil S., Bharat B. Nanoscale friction and wear maps / Phil. Trans. R. Soc. A. – №366. –2008. –Р.1405–1424.
  2. Bhushanb B. А handbook of micro/nanotribology, 2nd edn. Boca Raton / FL: CRC Press. – 1999. –777 p.
  3. Bhushanb B. Principles and applications of tribology / New York: Wiley. – 1999. –1040 p.
  4. EN 1071-3, Advanced Technical Ceramics – Method of Test for Ceramic Coatings – Part 3: Determination of Adhesion and other Mechanical Failure Modes by a Scratch Test. Brussels: International Organization for Standardization. – 2006.
  5. International Standard ISO 20502: Fine Ceramics (Advanced Ceramics, Advanced Technical Ceramics) – Determination of Adhesion of Ceramic Coatings by Scratch Testing. Geneva: International Organization for Standardization. – 2005.
  6. Тополянский П.А. Властивості нано покриття, що наноситься при фінішному плазмовому зміцненні / П.А. Тополянский, Н.А. Соснин, С.А. Ермаков, А.П. Тополянский // Верстатний парк. – №11. – 2010. – С. 15-23.
  7. Тополянский П.А. Визначення оптимальної товщини покриття при фінішному плазмовомузміцненні / П.А. Тополянский, А.П. Тополянский, Н.А. Соснин, С.А. Ермаков // Верстатний парк. – №7 (84). – 2011. – С. 27-30.
  8. Тополянский П.А. Інженерна трибология покриттів. Міжнародний технологічний форум «Інновації. Технології. Виробництво» / П.А. Тополянский, А.П. Тополянский // Рибінськ: РГАТУ ім. П.А. Соловьева. – 2014. – С. 38-39
  9. Abdul Syukor Mohamad Jaya, Abdul Samad Hasan Basari, Siti Zaiton Mohd Hashim, Habibollah Haron, Muhd. Razali Muhamad and Md. Nizam Abd. Rahman. Application of ANFIS in Predicting of TiAlN Coatings Hardness”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences. –5(9). – 2011. –P.1647-1657.
  10. Socha V. The evaluation of the practical adhesion strength of biocompatible thin films by fuzzy logic expert system and international standards / V. Socha, P. Kutliek, S. Viteckova // Journal of electrical engineering. – Vol. 64. – № 6. – 2013. – Р.354–360.
  11. Ichimura H., Ishii Y. Effects of indenter radius on the critical load in scratch testing // Surf. and Coat. Techn. – 2003. – Vol. 165. – P. 1-7.
  12. Маслов Е.Н. Теоретичні основи процесу дряпання металів. – М.: Наука, 1968. – С. 24-44.
  13. Тополянский П.А., Робозерова Н.А., Тополянский А.П., Ермаков С.А. Аттестация тонкопленочных покрытий на основе международных стандартов. Технологии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика: Материалы 17-й Международной научно-практической конференции: СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – С. 380-387.
  14. ASTM International, Standard ASTM D7187: Test Method for Measuring Mechanistic Aspects of Scratch/Mar Behaviour of Paint Coatings by a Nano scratching, Conshohocken, 2005.
  15. Sivanandam S., Sumathi S., Deepa S. Introduction to Fuzzy Logic Using MATLAB. – Berlin:Springer. – 2010.
  16. Nabil Ibrahim El Sawalhi. Modelling the Parametric Construction Project Cost Estimate using Fuzzy Logic / El Sawalhi Nabil Ibrahim // International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Website. –Vol. 2. – №4. –2012. – Р. 634-636.
  17. Fuzzy Logic Toolbox: User’s Guide MathWorks – Режим доступу: www.mathworks.com/help/pdf_doc/fuzzy/fuzzy.pdf

  Рукопис надіслано до редакції 08.02.17

  Переглянути статтю
 • УДК 666. 97: 620.169

  Мета. Метою являється дослідження руйнування бетону в конструкціях при їх експлуатації під впливом багатьох хімічних і фізико-механічних факторів. До них відносяться неоднорідність бетону, підвищені напруги в матеріалі різного походження, що призводять до мікророзривів в матеріалі, поперемінне зволоження і висушування, періодичні заморожування і відтавання, різкі перепади температур, вплив солей і кислот, вилуговування, порушення контактів між цементним каменем і заповнювачами, корозія сталевої арматури, руйнування заповнювачів під впливом лугів цементу. Складність вивчення процесів і факторів, що обумовлюють руйнування бетону та залізобетону, пояснюється тим, що в залежності від умов експлуатації і терміну служби конструкцій одночасно діє дуже багато чинників, що призводять до змін структури і властивостей матеріалів. Для більшості конструкцій, що стикаються з повітрям, карбонізація є характерним процесом, який послаблює захисні властивості бетону. Карбонізацію бетону може викликати не тільки вуглекислий газ, наявний у повітрі, але й інші кислі гази, що містяться в промисловій атмосфері. У процесі карбонізації вуглекислий газ повітря проникає в пори і капіляри бетону, розчиняється в поровой рідині і реагує з гидроалюмінатом окису кальцію, утворюючи слаборозчинний карбонат кальцію. Карбонізація знижує лужність яка міститься в бетонній вологі, що сприяє зниженню так званої пасивуючої (захисної) дії від лужних середовищ і корозії арматури в бетоні.
  Методи дослідження.Для визначення ступеня корозійного руйнування бетону (ступеня карбонізації, складу новоутворень, структурних порушень бетону) використовуються фізико-хімічні методи. Дослідження хімічного складу новоутворень, що виникли в бетоні під дією агресивного середовища, проводиться за допомогою диференційно-термічного і рентгено структурного методів, які виконуються в лабораторних умовах на зразках, відібраних з експлуатованих конструкцій.
  Наукова новизна.Розвязання даної задачі складає актуальність роботи. Для експлуатованих конструкцій дуже важко визначити, скільки і яких хімічних елементів залишилося в поверхневому шарі і чи здатні вони далі продовжувати свою руйнівну дію. Оцінюючи небезпеку корозії бетонних і залізобетонних конструкцій, необхідно знати характеристики бетону: його щільність, пористість кількість пустот та ін.
  Практична значимість. Визначення глибини карбонізації бетону визначають по зміні величини водневого показника рН. У разі якщо бетон сухий, змочують поверхню відколу чистою водою, якої повинно бути стільки, щоб на поверхні бетону не утворилася видима плівка вологи. Надлишок води видаляють чистим фільтрувальним папером. Вологий і повітряно-сухий бетон зволоження не вимагає. На скол бетону за допомогою крапельниці, або піпетки наносять 0,1% -ий розчин фенолфталеїну в етиловому спирті. При зміні рН від 8,3 до 14 забарвлення індикатора змінюється від безбарвного до яскраво-малинового.
  Результати. Таким чином, при виявленні ділянок конструкцій з підвищеним корозійним зносом, пов’язаним з місцевим (зосередженим) впливом агресивних чинників, рекомендується в першу чергу звертати увагу на наступні елементи і вузли конструкцій: опорні вузли кроквяних і підкроквяних ферм, поблизу яких розташовані водоприймальні воронки внутрішнього водостоку;верхні пояси ферм у вузлах приєднання до них аераційних ліхтарів, стійок вітробойних щитів;верхні пояси підкроквяних ферм, уздовж яких розташовані ендови покрівель і т.д.

  Ключові слова: бетон, карбонізація, руйнування арматури.

  Список літератури

  1. Шишкін О.О. Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, що експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ // Навчальний посібник для студентів ВНЗ – Кривий Ріг: “Мінерал”, 2001.- 113 с.
  2. Балалаев Г.А., Медвелев В.М., Мощанский Н.А. Защита строительных конструкций от коррозии. //Учебное пособие для студентов ВУЗов М.: Стройиздат, 1966. – 224 с.
  3. Пунагин В.Н., ПриходькоА.П., СавицкийН.В. Долговечность бетонных и железобетонных изделий и конструкций. //Учебное пособие для студентов ВУЗов. – Киев: УМК ВО, 1988. – 112 с.
  4. П.В.Кривенко,К.К.ПушкарьоваДовговiчнiсть шлаколужного бетону. // К. Будiвельник, 1993. – 224 с.
  5. Москвин В.М.,. Иванов Ф.М Алексеев С.Н. Гузеев Е.А.; под общ. ред. Мсквина В.М.. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты // – М.: Стройиздат, 1980. – 536 с.
  6. Шестоперов С.В. Долговечность бетона транспортных сооружений. // – М.: Изд-во «Трансорт», 1966. – 400 с.
  7. Штарк Иохен, Вихт Бернд. Долговечность бетона// Пер. с нем. – А. Тулаганова. Под ред. П. Кривенко, Техн. ред. Е. Кавалеровой. Киев: Оранта, 2004. – 301 с.
  8. Кузнецова А.М. Технология вяжущих веществ и изделий из них.// Учебник для студентов ВУЗов М. Высш. шк., 1963.-455 с.
  9. Мощанский Н.А. Повышение стойкости строительных матералов и конструкций, работающих в условиях агрессивных сред.// М. Госстройархиздат, 1962. – 235 с.
  10.Нікіфоров О.П. Важкі бетони на шлаковміщуючих в’яжучих з комплексними модифікаторами.// Дн-ськ Пороги, 1996. – 232 с.
  11.Пшінько О.М. Підводне бетонування та ремонт штучних споруд: //Монографія. – Дніпропетровськ: Пороги, 2000. – 411 с.
  12.Чернявський В.Л. Адаптація бетону. //Дн-ськ Нова Ідеологія, 2002. – 116 с.
  13. Brux G. Neure Betonherstellungs und Verarbeitungs verfahren, Der Eisen bauingenieur, 1956 № 3.
  14. Chefdeville J. Beton de blocage et mortar actives, «Annales de b’institut technique du batiment et travaux publics.», 1959 № 144.
  15. Clark B. E. Teoretical basis of pressure grout penetration, Journal of Amer. Concr. Inst., 1955, vol. 27 № 2.
  16. Fredericks J. C., Saunders N. R., Broadfoot J. T. Recent developments in positive displacement shotcrete equipment. Shotcreting, Publication Sp—14 ACI.
  17. Ir О. К-, Maltiple laxer shotcrete tunnel lining. Shotcreting, Publication Sp-14 ACI.
  18. Reading T. J. Shotcrete as а construction material. Stfpiereiihg, Publication SP-14, ACI.
  19. Steenson H. N. Fast set shotcrete in concrete construction. «ACI Journal», ProcV-71, 1974 № 6, pp. 289—295. Zlnda S. G. Properties of sand—mix shotcrete. Shotcretmg, Publicaion Sp-14 ACI.
  20. Агурин Д. П., Воробьев И. П., Нестеров В, Г. Торкретирование тепловых агрегатов. М., Стройиздат, 1972.
  21. Захарченко Г. А., Хаютин Ю, Г., Совадов И.П Раздельное бетонирование конструкций с нагнетанием активированного раствора в крупный заполнитель. М., ЦБТИ ЦНИИОМТП, 1968.
  22. Избаш С, В., Слиеский П. М. Гидравлические основы возведения плотин замывом каменной наброски песком. // Труды МЭИ, вып. XXXXVI.M., 1961.
  23. Картелев И, Е. Инъекционный способ бетонирования гидротехнических и других массивных сооружений. //Автореф. дис. на соиск. уч. степени. Л., 1954.
  24. Лермит Р.С Проблемы технологии бетона. М., Госетройиздат, 1959.
  25. Рекомендации по применению активированного торкрета в конструкциях сооружений. ВНИИГ. Л, Энергия, 1973.
  26. Симонов М. 3., Саркисян Р. Р. Торкрет-бетон и применение его в тонкостенных изделиях. М., Госетройиздат, 1962.
  27. Третьяков А. К. Исследование способа раздельного бетонирования гидротехнических сооружений. //Автореф. дис. на соиск. уч. степени. М., 1956.
  28. Brux G. Neure Betonherstellungs und Verarbeitungs verfahren, Der Eisen bauingenieur, 1956, № 3.
  29. Chefdeville J. Beton de blocage et mortar actives, «Annales de b’institut technique du batiment et travaux publics.», 1959, № 144.

  Рукопис надіслано до редакції 20.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 691.32

  Мета. Одержання малоцементного бетону, що володіє високою швидкістю формування фізико-механічних властивостей, шляхом модифікації його структури активованими залізистими цеолітами мінеральними комплексами, що представляють собою систему “FeО-Fe2O3-SiO2-CaО-CO2” різноманітного ступеня дисперсності, і залізосилікатним лужним колоїдним розчином.
  Методи дослідження. Методи математичного моделювання – для дослідження процесів формування фізико-механічних властивостей бетонів, стандартні і спеціальні методи для визначення і дослідження властивостей бетону, статистичний аналіз – для обробки результатів експериментів.
  Наукова новизна. Визначені закономірності формування фізико-механічних властивостей бетону, модифікованого активованими залізистими цеолітами мінеральними комплексами, що представляють собою систему “FeО-Fe2O3-SiO2-CaО-CO2”.
  Практична значимість. Розроблений склад бетону, модифікований активованими залізистими цеолітами мінеральними комплексами, що представляють собою систему “FeО-Fe2O3-SiO2-CaО-CO2” різноманітного ступеня дисперсності, і залізосилікатним лужним колоїдним розчином, що володіє підвищеною швидкістю формування фізико-механічних властивостей при зниженому вмісті портландцементу, що дозволяє знизити вартість будівельних виробів і конструкцій і скоротити витрати на ремонт будівель і споруд.
  Результати. Міцність при стиску бетону залежить від водоцементного відношення, вмісту дрібного заповнювача в суміші заповнювачів і ступеня наповнення цементного каменю активованим наповнювачем. Отримані математичні моделі міцності бетону, що враховують його склад і вміст активованого наповнювача при оптимальному вмісті залізосилікатного лужного колоїдного розчину в цементі. При цьому оптимальний вміст активованого наповнювача в цементі складає 20-30 % від його маси.

  Ключові слова: бетон, міцність, активований наповнювач, залізосилікатний лужний колоїдний розчин, відходи ГЗК, заповнювачі.

  Список літератури

  1. Шишкін О.О., Хільченко О.П. Технологія бетону / О.О. Шишкін, О.П. Хільченко// Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007.– 376 с.
  2. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Барановський В.Б., Кочевих М.О., Гасан Ю.Г., Константинівський Б.Я., Ракша В.О. Будівельне матеріалознавство / П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський, М.О. Кочевих, Ю.Г. Гасан, Б. Я. Константинівський, В.О. Ракша// Підручник. – К.: «Видавництво Ліра-К», 2012. – 624 с.
  3. Штарк Иохан, Вихт Бернд. Долговечность бетона / Иохан Штарк, Бернд Вихт: [пер. с нем.] //. – К.: Оранта, 2004. – 295 с.
  4. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 «Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови». – К.: «Мінрегіонбуд України», 2010. – 109 с.
  5. ДСТУ Б В.2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові». – К.: «Мінрегіон України», 2015. – 26 с.
  6. Баженов Ю.М. Технология бетона / Ю.М. Баженов // Учебное пособие для вузов. – М.: Высш. школа, 1987. – 455 с.
  7. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия / А.Г. Комар // Учебн. для инженерно-экономических специальностей строительных вузов. М.: Высш. школа, 1988. – 527 с.
  8. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы / Г.И. Горчаков, Ю.М. Баженов //Учебное пособие для вузов. – М.: Стройиздат, 1986. – 688 с.
  9. Ахвердов И.Н. Основы физики бетона / И.Н. Ахвердов – М.: Стройиздат, 1981. – 464 с.
  10. Михайлов К.В., Волков Ю.С. Бетон и железобетон в строительстве / К.В. Михайлов, Ю.С. Волков //. – М.: Стройиздат, 1987. – 103 с.

  Рукопис надіслано до редакції 10.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 681.58:001.57

  Мета. Метою даної роботи є розробка підходу автоматизованого керування подрібненням руди кульовими млинами з оптимізацією динаміки вирівнювання розрідження пульпи на початковій ділянці барабана технологічного агрегату. Великі витрати при подрібненні бідних залізних руд у перших стадіях в значній мірі викликані відсутністю інформації відносно певних технологічних процесів, до яких можливо віднести і розрідження пульпи у пісковому жолобі односпірального класифікатора, де недостатньо вивчалися засоби керування цим параметром.
  Методи дослідження. Не розглядалося автоматичне керування розрідженням пульпи у пісковому жолобі односпірального класифікатора, яке б сприяло створенню і підтриманню умов розрідження пульпи в технологічному агрегаті, що гарантувало б значне підвищення ефективності роботи куль і не допускало б перевитрати електричної енергії, куль і футеровки з одночасним підвищенням продуктивності по готовому продукту.
  Наукова новизна. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Її метою є синтез квазіінваріантної слідкуючої системи стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі односпірального класифікатора з пошуком оптимальної структури та параметрів динамічних ланок з врахуванням меж і характеру зміни вхідних діянь.
  Практична значимість. Показано, що слідкуючу систему доцільно реалізувати на базі виконавчого механізму з асинхронним двофазним електродвигуном змінного струму та тиристорного перетворювача частоти, редуктора, перетворювального механізму, двосідлового клапана, відрізка магістральної труби і витратоміра, які відрізняються високою надійністю. Отримані аналітичні залежності між сигналами та параметрами системи відкривають шляхи реалізації автоматичного регулятора. Недостатня вивченість цих зв’язків стримує розробку ефективних систем автоматичного керування даними процесами, що приводить до значних економічних збитків.
  Результати. Створена квазіінваріантна слідкуюча система стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі односпірального класифікатора, у якій реалізовано додатковий вплив за задавальним діянням, що в експлуатаційних умовах підвищує точність, практично гарантуючи рівність вихідного і вхідного сигналів, забезпечуючи умови ефективної роботи кульового млина.

  Ключові слова: пісковий жолоб, густина пісків, стабілізація, квазіінваріантна система.

  Список літератури

  1. Моркун В.С. Формирование робастного автоматизированного управления замкнутым циклом измельчения на основе Н∞-нормы / В.С. Моркун, Н.В.Моркун, В.В.Тронь // Гірничий вісник: наук.-техн. зб. ДВНЗ «КНУ». – 2014. – Вип. 98. – С. 83-85.
  2. Купін А.І. Інтелектуальна ідентифікація та керування в умовах процесів збагачувальної технології / Купін А.І. – Кривий Ріг: Видавництво КТУ, 2008. – 204с.
  3. Назаренко М.В. Прогнозуюче адаптивне керування стохастичною системою для забезпечення раціональних техніко-економічних показників на прикладі залізорудного гірничо-збагачувального комбінату / Назаренко М.В. – Кривий Ріг: Діоніс (ФОП Чернявський Д.О.). – 2010. – 309 с.
  4. Азарян А.А. Автоматизация первой стадии измельчения, классификации и магнитной сепарации – реальный путь повышения эффективности обогащения железных руд / А.А. Азарян, Ю.Ю. Кривенко, В.Г. Кучер // Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць.- 2014.- Вип. 36.- С. 276-280.
  5. Тронь В.В. Формування адаптивного керування процесом подрібнення залізорудної сировини в умовах невизначеності характеристик об’єкта / В.В. Тронь, К.В.Маєвський // Гірничий вісник: наук.-техн. зб. ДВНЗ «КНУ».- 2015.- Вип. 99.- С. 27-32.
  6. Маляров П.В. Основы интенсификации процессов рудоподготовки / Маляров П.В. – Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2004. – 320с.
  7. Науменко Ю.В. Основи теорії режимів роботи барабанних млинів: [монографія] / Науменко Ю.В. – Рівне: Видавництво СПД Зелент, 2009. – 282с.
  8. Herbst J.A. Model-based control of mineral processing operations / J.A. Herbst, W.T. Pate, A.E. Oblad // Powder Technology. – 1992. – Vol.69. – Р. 21-32. – ISSN 0032-5910.
  9. Линч А. Дж. Циклы дробления и измельчения / Линч А. Дж.: [пер. с англ.]. – М.: Недра, 1981. – 342с.
  10. Измельчение. Энергетика и технология / [Пивняк Г.Г., Вайсберг Л.А., Кириченко В.И. и др.]. – М.: Изд. дом “Руда и Металлы”, 2007. – 296 с.
  11. Разработка и применение автоматизированных систем управления процессами обогащения полезных ископаемых / [Морозов В.В., Топчаев В.П., Улитенко К.Я. и др.].– М.: Изд. дом «Руда и Металлы», 2013.– 512 с.
  12. Кондратець В.О. Автоматизація процесів керування розрідженням пульпи при подрібненні руди барабанними млинами / Кондратець В.О., Сербул О.М., Мацуй А.М.; за ред. В.О. Кондратця. – Кіровоград: КОД, 2013. – 368с.
  13. Мацуй А.М. Моделювання формування піскового потоку у пісковому жолобі механічного односпірального класифікатора / А.М. Мацуй, В.О. Кондратець // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях: зб. наук. праць. – 2016. – №16. – С.53-59.
  14. Мацуй А.М. Дослідження нелінійної системи автоматичного управління подачею води у кульовий млин, що подрібнює піски класифікатора / А.М. Мацуй, В.О. Кондратець // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. праць КНТУ. – 2013. – Вип. 26. – С.161-168.
  15. Основы автоматического регулирования и управления / [Каргу Л.И., Литвинов А.П., Майборода Л.А. и др.]; под. ред. В.М. Пономарева и А.П. Литвинова. – М.: Высш. школа, 1974. – 439 с.
  16. Кондратець В.О. Технічне забезпечення допустимої похибки ідентифікації розрідження пульпи при подрібненні пісків двоспірального класифікатора / В.О. Кондратець, А.М. Мацуй // Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – 2014. – Вип.37. – С.59-63.
  17. Грабко В.В. Метод та засоби оптимізації роботи електроприводів насосної станції водопостачання / В.В. Грабко, М.М. Мошноріз. –Вінниця: ВНТУ, 2011. – 138 с.
  18. Системы фазовой синхронизации / С.Н. Скляренко, А.В. Стеклов, Р.В. Уваров, В.М. Чмиль. – К.: Техніка, 1994. – 160 с.

  Рукопис надіслано до редакції 21.02.17

  Переглянути статтю
 • УДК 004.67

  Мета. Метою роботи є розробка інформаційної системи енергоменеджменту у промисловому і приватному секторі, який являє собою постійну діяльність, направлену на енергозбереження, яке ґрунтується на перевірці, що враховує моніторинг і вимірювання, внутрішні аудити та коригувальну діяльність, а також включає розробку та впровадження новітніх енергозберігаючих заходів і інформаційних систем. Системи «Інтелектуальний дім» дають змогу, у автоматичному режимі, виконувати управління енергозабезпеченням, опаленням, вентиляцією, кондиціюванням тощо. У свою чергу, наявність сучасних бездротових технології дозволяють власнику будинку вести енергомоніторинг будь-якого електрообладнання. На даний момент існуючі розробки та технологічні рішення, щодо автоматичного енерогообліку побутової техніки вимагають наявності спеціалізованих блоків або видів побутової техніки з інтегрованими елементами діагностики, що є досить дорогим рішення для упровадження у систему «Інтелектуальний дім».
  Методи дослідження. У даній статті авторами запропоновано метод енергоменджменту побутової техніки на основі спектрального аналізу електромережі у якій працюють побутові прилади з асинхронними двигунами.
  Наукова новизна. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Запропоновані методи є актуальними адже дозволяють виконувати непрямий енергомоніторинг побутової техніки.
  Практична значимість. Завдяки виконанню автоматизації на снові запропонованого підходу кожна частина інформаційної системи працює злагоджено з іншими, у оптимальному режимі, що дозволяє економити час та гроші. Окрім виконання функції контролю та забезпечення комфортних умов перебування у приміщенні, на даний момент, перспективним шляхом досліджень систем «Інтелектуальний дім» є енергоменджмент побутової техніки, опалювального обладнання тощо. Наприклад, визначення надмірного споживання енергії електрокотлом, яке відрізняється від встановленого, неправильної роботи або роботи у аварійних режимах побутової техніки, що призводить до підвищеного споживання електроенергії.
  Результати. Використання запропонованого підходу також, додатково, дозволить виконувати непряму діагностику та ідентифікацію будь-якого побутового обладнання елементом якого є асинхронний двигун, що дозволяє зменшити витрати коштів на використання спеціалізованого обладнання, а також спростити логіку управляння інформаційною системою «Інтелектуальний дім».

  Ключові слова: інтелектуальний дім, енергоменджмент, асинхронних двигун, інформаційна система, спектр-струмовий аналіз, побутова техніка.

  Список літератури

  1. Система моніторингу енергоспоживання [Електронний ресурс] / Соколов С.А //Інновації та підприємництво – 2010. – Режим доступу: http://www.innovbusiness.ru/projects/view.asp?r=205.
  2. Сучасний стан енергоменджменту в Україні [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Українського фонду соціальних інвестицій.-Київ, 2015.-Режим доступу: www.usif.org.ua.
  3. Концепт розумного будину [Електронний ресурс] IXBT.-Москва, 2014.- Режим доступу: http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?18/23/97.- Дата доступу: 20.02.2015.
  4. Mohamed El Hachemi Benbouzid/ Induction Motors’ Faults Detection and Localization Using Stator Current Advanced Signal Processing Techniques/ IEEE TRANSACTIONSON POWE RELECTRONICS,VOL.14,NO.1,JANUARY1999
  5. Кузнєцов Д.І. Експертна система розпізнавання дефектів електрообладнання / Д.І. Кузнєцов, А.І. Купін//Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг: зб. матеріалів ІІІ всеук. наук.-техн. конф. 2012р.- Донецьк.: ДонНТУ,2012.-С.185-187.
  6. Конох И.С Разработка и исследование интеллектуальной системы регулирования параметров микроклимата помещения/ И.С. Гула, С.В. Сукач // Электромеханические и энергосберегающие системы. – Кременчуг: КНУ, 2010. – Вып. 3/2010 (11). – С. 80–85.
  7. Мансуров Р. Ш. Экспериментальное исследование переходных процессов в системах обеспечения микроклимата / Сб. докладов 4-й международной научно-технической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции». – М. : МГСУ, 2011.
  8. Кувшинов Ю. Я. Динамические свойства помещения с регулируемой температурой воздуха // Известия вузов. Строительство и архитектура. – 1993. – № 4
  9. Управление микроклиматом [Электронный ресурс] /Мир автоматизации.-Москва, 2009.-Режим доступа: http://www.soliton.com.ua/pr/MA-2009-Feb-Produal-small.pdf.- Дата доступа: 20.01.2015.
  10. Khadim Moin Siddiqui. Fault diagnosis in induction motors by motor current signal analysis / Khadim Moin Siddiqui, V.K. Giri // International Journal of Electronics & Communication Technology. – 2011.– vol 2.– pp 114 – 119.
  11. Didier G. Fault detectionof broken rotor barsin induction motorusing a global faultIndex / Didier G., Ternisien E., Caspary O // IEEE Transactions on Industry Applications. – 2006. – vol. 42. – pp. 79–88.
  12. Whitley D. Genetic Algorithms and Neural Networks: Optimization Connections and Connectivity / Whitley D., Starkweather T., Bogart C. – Parallel Computing, 1990. –231 рр. (Vol. 14).
  13. Анил К. Д. Введение в искусственные нейронные сети / Анил К.Д. – М.: Открытые системы, 1997.– 234 с.
  14. Said M. Detection of broken bars in induction motors using an extended Kalman filter for rotor resistance sensorless estimation / Said M., Benbouzid M., Benchaib A. // IEEE Transactions on Energy Conversion. – 2000. – vol 15, № 1. – pp. 66–70.
  15. Кузнєцов Д.І. Структура експертної системи моніторингу поточного стану електрообладнання / Д.І. Кузнєцов, А.І. Купін // Стратегія якості в промисловості та освіті: ІХ міжнар. наук.–практ. конф. 2013р.: тези доповідей. Варна, 2013. – С.333–335.

  Рукопис надіслано до редакції 21.02.17

  Переглянути статтю
 • УДК 519. 95:621.3

  Технологічні системи сучасних промислових підприємств відносяться до класу складних систем. Для проектування, виготовлення і експлуатації складних систем необхідно мати засоби для її опису, які дозволять зобразити різноманіття станів системи в просторі і часі за допомогою тієї чи іншої інформаційної системи відліку. Опис системи – це ідентифікація її визначальних елементів і підсистем, їх взаємозв’язків, цілей, функцій і ресурсів, тобто опис допустимих станів системи.
  Метою формалізованого опису структури технологічних систем є представлення наявних даних про елементний склад системи і взаємодії цих елементів, а також про процеси, що відбуваються в системі, у вигляді спеціальних формальних об’єктів, зручних для проведення над ними обчислювальних та імітаційних експериментів на ЕОМ. Вибір формалізованої мови, яка враховує особливості технологічних систем, є основним завданням початкового етапу проектування.
  На основі аналітичного аналізу відомих досліджень розроблено метод формального опису структури складних технологічних систем, що має достатню точністю і придатний для практичного застосування.
  Науково обґрунтований метод формального опису структури складних технологічних систем ґрунтується на використанні принципу декомпозиції. Декомпозиція, як процес розчленування, дозволяє розглядати будь-яку досліджувану систему як складну, що складається з окремих взаємопов’язаних підсистем, які, у свою чергу, також можуть бути розчленовані на частини – підсистеми або елементи. Вихідна система розташовується на нульовому ієрархічному рівні. Після її розчленування виходять підсистеми першого рівня. Розчленування цих підсистем або деяких з них приводить до появи підсистем другого рівня і т. д. Згідно з принципом декомпозиції передбачається, що для кожної системи існує не менше одного способу її декомпозиції. Спосіб декомпозиції визначається вибором розмірів підсистем і глибиною її розділення.
  Застосування на практиці розробленого нами методу дозволяє вирішити завдання формального опису структури складних технологічних систем абстрактними символами і завдання зворотного перетворення отриманих рівнянь з метою побудови структурних схем систем, забезпечує оцінку ієрархічного рівня структури, та спрощення обробки інформації про систему на ЕОМ.

  Ключові слова: технологічні системи, підсистема, елементи системи, структура, опис структури, принцип декомпозиції, ієрархічний рівень.

  Список літератури

  1. dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/274430 [Электронный ресурс].
  2. Рудь Ю.С. Повышение надежности и производительности систем оборудования для окускования железных руд [Текст] / Ю.С. Рудь. – Диссертация доктора техн. наук. – М.: МГИ, 1986. – 329 с.
  3. ideafix.name/wp-content/uploads/stuff/SYSAN/2.pdf [Электронный ресурс].
  4. www.intuit.ru/studies/courses/83/83/lecture/20470?page=2 [Электронный ресурс].
  5. Понятие технической системы, её элементов, комплекса . ek-ek.jimdo.com [Электронный ресурс].
  6 . Бусленко Н.П. О формальном описании связей между элементами сложной системы // Кибернетика. – 1972. – №6. – С. 45-53.
  7. Бусленко Н.П.. Лекции по теории сложных систем [Текст] / Н.П. Бусленко, В.В. Калашников, И.Н. Коваленко. – Ленинград: Советское радио, 1973. – 440 с.
  8. Scorcher.ru/adaptologiya/minimization_efforts/minimization_efforts7.php [Электронный ресурс].
  9. Рудь Ю.С. Надежность и эффективность оборудования фабрик окускования [Текст] / Ю.С. Рудь. – М.: Недра, 1977. – 200 с.
  10. Рудь Ю.С. Эксплуатационная надежность оборудования обжиговой машины ОК-306 [Текст] / Ю.С. Рудь, Н.В. Кияновский, Н.М. Флакс, В.И. Бессараб, В.П. Шевченко, А.С. Якименко. – М.: Институт «Черметинформация», 1975 (Экспресс-информ. Сер. 17. Служба и ремонт механического оборудования на металлургических заводах. – Вып. 7). – 14 с.
  11. Рудь Ю.С. Оборудование для окомкования и обжига железорудных окатышей [Текст] / Ю.С. Рудь, В.И. Бессараб, В.М. Палагута, Г.Х. Бойко, М.Е. Фастовский. – М.: ЦНИИТЯЖМАШ, 1982. (Обзорн. информ. Сер. Металлургическое оборудование. – Вып. 36). -33 с.].
  12. Проников А.С. Надежность машин [Текст] / А.С. Проников. – М.: Машиностроение, 1978. – 592 с.
  13. Холл А.Д.. Определение понятия системы [Текст] / А.Д. Холл, Р.Е. Фейджин. – В кн.: Исследования по общей теории систем. – М., 1969. – С. 252-285.
  14. Коваленко И.Н. Исследования по анализу надежности сложных систем [Текст] / И.Н. Коваленко. – К.: Наукова думка, 1975. – 211 с.
  15. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Декомпозиция [Электронный ресурс].
  16. Рудь Ю.С. Современное оборудование для обогащения железных руд [Текст] / Ю.С. Рудь, В.И. Бессараб, Л.З. Ортенберг. – ЦНИИТЭИТЯЖМАШ. – М., 1982. – Обзор информ. Сер. Горное оборудование. – Вып. 33). – 36 с.

  Рукопис надіслано до редакції 13.04.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.7

  Актуальність. Визначення параметрів потоків, що формуються в чані дешламатора, дозволяє прогнозувати ефективність процесу залежно від физико-механических властивостей початкової сировини і його гранулометричного складу. Визначаючи швидкість часток твердої фази пульпи початкової сировини, стає можливим з’ясувати їх поведінку і відповідно визначити прогнозні показники такі як: маса пісків, висота шару пісків, щільність продукту, що згущує і освітленого. Це дозволить вибрати технологічні параметри, на підставі яких будуть забезпечений як максимальний зміст корисного компонента в продукті, що згущує, так і мінімальний зміст його в сливі.
  Постановка завдань. Метою цієї роботи є удосконалення методики моделювання розподілу залізорудної сировини в апаратах седиментаційного типу, що дозволяє прогнозувати характеристики сепарацій апарату і змінювати їх залежно від технологічних навантажень на дешламатор.
  Результати. З використанням радіальної подачі початкового матеріалу досягши  деякої мінімальної швидкості пульпи в струмені, починає відчуватися  дія на частки залізорудної сировини сил гравітації, що призводить до його розподілу. В той же час, частки, які покидають струмінь пульпи, і виявляються нижче за цей струмінь, можуть тільки осідати. Частки, що покинули струмінь, і що виявилися вище, можуть тільки підніматися. Інакше, частки знову потрапляють в струмінь пульпи, де відбувається їх перемішування. За межами далекобійності струменя спостерігається звичайний гравітаційний розподіл залізорудної сировини у ванні дешламатора.
  Висновки. Вивчаючи масоперенос усередині дешламатора і, як наслідок, утворення продукту, що згущує, і зливу з певними характеристиками, можливо прогнозувати характеристики сепарацій апарату і змінювати їх залежно від технологічних навантажень на дешламатор.

  Ключові слова: дешламатор, початкове живлення дешламатора, потік пульпи, гравітаційний розподіл, продукт, що згущує.

  Список літератури

  1. Шохин В.Н. Гравитационные методы обогащения / В.Н. Шохин, А.Г. Лопатин. – М.: Недра, 1980. – 400 с.
  2. Потапов В.Д. Применение дешламации при обогащении железных руд/ В. Потапов, Л. Ломовцев. – М., “Черметинформация”., 1980. – 37с.
  3. Повх И.Л. Техническая гидромеханика / И.Л. Повх. – Л.: Машиностроение, 1969. – 524 с.

  Рукопис надіслано до редакції 12.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.273.22

  Актуальність. Найбільш перспективними системами розробки рудних покладів в Криворізькому басейні є системи з відкритим очисним простором, які, на перевагу від систем з обваленням, дозволяють зменшити втрати та засмічення руди за рахунок того, що більш ніж 30% балансових запасів виймальної одиниці випускаються практично чистими. Чим більше об’єм камери, тим кращі показники добування по системі розробці. Обов’язковою умовою застосування камерних систем – це природна стійкість руди та оточуючих порід, або ж технологічне штучне виконання ряду заходів по підвищенню стійкості оголень конструктивних елементів системи розробки. Аналіз робіт показує, що мало досліджень виконано щодо можливості застосування камерних систем і в подальшому на глибоких горизонтах ряду рудних шахт. Недостатньо нових заходів по підвищенню стійкості оголень в камерах та ціликів, зниженню тривалості існування підземних конструкцій за рахунок інтенсифікації випуску та доставки рудної маси, і покращенню показників вилучення її при цьому. Практика показує, що на досягнутих глибинах шахт за умов незабезпечення стійкості конструктивних елементів, існує відмова від ефективних камерних систем розробки на користь систем з обваленням, які гірші за показниками вилучення рудної маси.
  Результати. Спосіб розробки родовищ дозволяє знизити витрати на проведення підготовчо-нарізних робіт за рахунок ефективних схем розбурювання масиву, оригінальних конструкцій днища блоку та компенсаційного простору. Оптимальна технологія відпрацювання міжкамерного цілика дає можливість знизити втрати та розубоження руди. Технологічна схема відпрацювання запасів блоку розширює область застосування камерних систем розробки.
  Висновки. З глибиною на шахтах Криворізького басейну спостерігається відмова від ефективних у порівнянні з системами з обваленням камерних систем розробки. Це пов’язано з активними негативними проявами гірського тиску, вимушеним прийняттям збільшених розмірів ціликів та зменшенням камерних запасів, які відпрацьовуються з незначними втратами, і засміченням у порівнянні з ціликами. Запропонована технологічна схема відпрацювання запасів блоку розширює область застосування камерних систем розробки. Впровадження цієї технології дозволяє знизити витрати на проведення підготовчо-нарізних робіт за рахунок ефективних схем розбурювання масиву, оригінальних конструкцій днища блоку та компенсаційного простору. Оптимальна технологія відпрацювання міжкамерного цілика дає можливість знизити втрати та розубоження руди.

  Ключові слова: системи з відкритим очисним простором, міжкамерні цілики, обвалення руди, випуск та доставки рудної маси.

  Список літератури

  1. Патент на корисну модель №38406,Україна. Спосіб підземної розробки похилих родовищ корисних копалин / Кушнерьов І.П.,Кривенко Ю.Ю. / Номер заявки u200810803, заявл. 01.09.2008; Опубл. 12.01.2009. – Бюл. № 1.
  2. Системы разработки для подземных рудников Криворожского бассейна (типовые паспорта). – Кривой Рог, НИГРИ, 1986. – 76 с.
  3. Жуков В.В. Расчет элементов системы разработки по фактору прочности. – М.: Наука, 1977. – 205 с.
  4. Кушнерьов І.П., Кривенко Ю.Ю. Удосконалення технології відпрацювання рудних покладів камерними системами на глибоких горизонтах / Вісник КНУ, 2012. – Вип. 30. – С. 23-26.
  5. Цариковський В.В., Цариковський Вал.В., Ляшенко В.І. Підвищення ефективності камерних систем розробки родовищ на шахтах Кривбасу. Металлургическая и горнорудная промышленность, 2011, – №1. – С. 82-88.
  6. Ветров С.В. Допустимые размеры обнажений горных пород при подземной разработке руд / М.: Наука, 1975. – 230 с.
  7. Кушнерёв И. П. Совершенствование технологии выемки рудных залежей на глубоких горизонтах / Разраб. рудн. месторожд., 2005. – Вып. 88. – С.39-41.

  Рукопис надіслано до редакції 15.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.5

  Мета. Мета дослідження – установити у загальному виді залежності енергетичних параметрів горизонтально-осьових і вертикально-осьових вітродвигунів від параметрів вітрового потоку та параметрів їх роторів.
  Методи дослідження. Метод дослідження – аналітичний.
  Наукова новизна. Установлені в загальному виді залежності енергетичних параметрів горизонтально-осьових та вертикально-осьових вітродвигунів від параметрів вітрового потоку і параметрів роторів вітродвигунів.
  Практична значимість. Установлені залежності необхідні для визначення критеріїв подібності робочих процесів натурних зразків вітродвигунів та їх фізичних моделей і ефективного проведення експериментальних досліджень на їх фізичних моделях.
  Результати. Аналізом процесу обтікання вітровим потоком лопатей горизонтально-осьового та вертикально-осьового ВД установлено, що його основний параметр – потужність Рр є функцією параметрів вітрового потоку та параметрів ВД: швидкості вітру u, густини r та кінематичної в’язкості n повітря, коефіцієнта підйомної сили Cy, коефіцієнта сили лобового опору Cx, коефіцієнта бокової сили Cz, коефіцієнта сили тиску на тильний бік лопаті при обертанні вертикально-осьового ротора Cq, коефіцієнта сили лобового тиску на траверсу вертикально-осьового ротора CxT, діаметра ротора D, довжини лопаті l, хорди лопаті b, кута установки лопаті b, кута атаки a, площі лопаті SL, площі обмаху ротора SP, кількості лопатей n, кутової швидкості ротора ω, шорсткості поверхонь лопаті Rz.
  Крім потужності важливою характеристикою ВЕУ є пускова швидкість вітру ВД un, від якої залежить також кількість електричної енергії, яку виробляє установка за рік, крім названих параметрів залежить і від моментів інерції ротора ВД Ір та момента інерції ротора електричного генератора Іг.
  На основі детального аналізу процесу обтікання вітровим потоком лопатей роторів горизонтально-осьового та вертикально-осьового вітродвигунів установлені в загальному виді залежності потужності та пускової швидкості вітродвигунів від параметрів вітрового потоку та параметрів їх роторів. Одержані залежності необхідні для визначення критеріїв подібності робочих процесів натурних зразків вітродвигунів і їх фізичних моделей та для вибору раціональних параметрів вітродвигунів.

  Ключові слова: вітровий потік, вітроелектрична установка, вітродвигун, ротор, лопать, аеродинаміка.

  Список літератури

  1. Дзензерский В.А., Тарасов С.В., Костюков И.Ю. Ветроустановки малой мощности. Киев: Издательство «Наукова думка» НАН Украины, 2011. – 592 с.
  2. Преобразование и использование ветровой энергии / Денисенко О.П., Козловский Г.А., Федосенко А.П. и др. – К.: Техніка, 1992. – 176 с.
  3. Шефтер Я.И. Ветроэнергетические агрегаты. – М.: Машиностроение, 1972. – 285 с.
  4. Фатеев Е.М. Ветродвигатели и ветроустановки / Е.М. Фатеев – М.: ОГИЗ – Сельхозгиз, 1948. – 544 с.
  5. Дудюк Д.Л., Мазепа С.С., Гнатишин Я.М. Нетрадиційна енергетика: Основи теорії та задачі: Навч. посіб. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 188 с.
  6. Ветроэнергетика Новейшие разработки / Под ред. Д. де Рензо: Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 270 с.
  7. Расчет лопастей для ветряков. Интернет-ресурс: rosinmn.ru/VETRO…blade Deign.htm.
  8. М.Н. Розин. – Об оптимальном угле атаки пропеллерного ветряка. Интернет-ресурс: master donntu.org/2012…8/index.htm.
  9. Немного о теории работы ветродвигателей. Интернет-ресурс: energi.ru/…vetrodvigatelej.html.
  10. Аэродинамика вертикально-осевого ветродвигателя. Интернет-ресурс: helpiks.org/7-86050.html.

  Рукопис надіслано до редакції 23.02.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.74.913.3

  Мета. Метою даної роботи є визначення можливості отримання високоякісного концентрату при збагаченні магнетитових кварцитів з використанням операції тонкого грохочення в різних схемах збагачення. Підвищення масової частки заліза в концентраті та зменшення витрат на його виробництво досягається завдяки розвитку технологій та обладнання при збагаченні залізних руд, які дозволяють не тільки підвищити якість концентрату, але і зменшити вміст шкідливих домішок.
  Методи дослідження. Узагальнення та аналіз науково-технічної інформації При аналізі технологій переробки залізних руд, що дозволяють отримувати високоякісні концентрати з’ясовано, що найбільш перспективним напрямком робіт з підвищення якості концентрату є застосування операції тонкого грохочення як циклах подрібнення так і в якості дозбагачення концентрату в різних технологічних схемах. В комплексі це дозволяє збільшити масову частку заліза в концентраті або знизити питомі витрати на переробку руди.
  Наукова новизна. Використання в схемах переробки залізорудної сировини операції тонкого грохочення на грохотах корпорації Derrick для підвищення якості концентрату по діючій схемі та можливості його дозбагачення.
  Практична значимість. Визначено доцільність використання операції тонкого грохочення при переробці магнетитових кварцитів. Використання грохотів тонкого грохочення в різних діючих схемах у відкритому та замкнутому циклах, замість обладнання для класифікації третьої стадії подрібнення та як обладнання для дозбагачення концентрату є доцільним як з технологічної так і економічної точки зору.
  Результати. Операція тонкого грохочення на гірничо-збагачувальних фабриках використовується для підвищення якості концентрату та зниження в ньому вмісту кремнезему. При видаленні частинок крупніше 75 мкм з кінцевого залізорудного концентрату саме з використанням тонкого грохочення можливо зменшити вміст кремнезему на 1,0-1,5% та підвищити його якість, в середньому, на 1,5-2,0%. Важливо також відзначити, що витрати на цей процес нижче ніж на тонке подрібнення або флотацію.

  Ключові слова: магнетитові кварцити, технологія збагачення, тонке грохочення, підвищення якості, концентрат.

  Список літератури

  1. http://промкаталог.рф/PublicDocuments/1105388.pdf
  2. http://library.stroit.ru/articles/tgrohot/
  3. Ширяев А.А. Применение тонкого грохочения для повышения качества железорудного концентрата на обогатительной фабрике горно-обогатительного комплекса «АрселорМиттал Кривой Рог» / А.А. Ширяев, Е.Н. Нескоромный, А.И. Мироненко, С.А. Самохина, С.С. Старых// Вісник КНУ. – Кривой Рог, 2013.
  4. http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/31306/1/Букин 1.pdf
  5. Пелевин А.Е. Научные основы процесса тонкого гидравлического вибрационного грохочения и разработка новых систем обогащения магнетитовых руд: дис. доктора техн. наук :25.00.13 / Пелевин А. Е., Екатеринбург, 2011. – 398 с.
  6. Булах О.В. Тонке грохочення як перспективний метод підвищення ефективності збагачення магнетитових кварцитів / О.В. Булах, І.В. Хміль, О.О. Булах // Гірничий вісник. – № 100 – Кривий Ріг: КНУ, 2015. – С. 102 – 105.
  7. Евтехов В.Д. Минералогическое обоснование возможности повышения качества магнетитового концентрата действующих горнообогатительных комбинатов Криворожского бассейна. 1.Дообогащение концентрата методом тонкого грохочения / В.Д. Евтехов, В.В. Филенко, Е.В. Евтехов, Л.Н. Ковальчук, Л.Т. Дударь // Геолого-мінералогічнийвісник. – № 2(16) – Кривий Ріг: КНУ, 2016. – С. 41 – 51.
  8. Вепнермл. Опыт применения вибрационных грохотов корпорации «DERRIK» при обогащении железных руд /Вепнер мл., Н. Трапе, В.Ю. Лелис// – Горный журнал, 2002г., №3. с.- 60-64.
  9. http://www.mining-media.ru/ru/article/gorobor/1655-osvoenie-vysokochastotnogo-grokhota-korporatsii-derrick-naoao-ssgpo.
  10. http://library.stroit.ru/articles/tgrohot.

  Рукопис надіслано до редакції 24.02.17

  Переглянути статтю
 • УДК 519.6:371.214

  Мета. Метою цієї роботи є формулювання принципів автоматичного формування нежорстких вимог до розкладу з боку викладачів у випадку їх відсутності, на основі аналізу розкладів попередніх періодів. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи.
  Методи дослідження. Для вирішення цього завдання проведено аналіз теоретичних й експериментальних робіт та використані метод найближчого сусіда для визначення прецедентів з інтегрованої бази розкладів та загальна теорія розкладів для розробки математичних моделей формування розкладу занять.
  Наукова новизна. Розроблено принципи автоматичного формування нежорстких вимог до розкладу з боку викладачів на основі аналізу розкладів занять попередніх періодів з використанням модифікованого методу найближчого сусіда для визначення прецедентів з інтегрованої бази розкладів, що дозволить зменшити кількість операцій введення нежорстких обмежень.
  Практична значимість. У випадку відсутності сформульованих побажань викладачів до розкладу занять виконується аналіз розкладів за попередні роки з якого визначаються критерії якості розкладу з точки зору викладача, виходячи з припущення, що якщо розклади попередніх періодів задовольняли викладача, то і новий розклад складений за тими самими критеріями також буде задовільним. Таким чином, у підсумку база даних нежорстких вимог з боку викладачів може бути вичерпною, що дозволить задіяти автоматичний режим формування розкладу занять.
  Результати. До складу узагальненого критерію врахування інтересів викладачів входять наступні частинні критерії: число “вікон” у розкладі викладачів, виконання обмеження на максимальне число зайнятих днів у тиждень для викладачів, виконання обмеження на мінімальне число занять у довільний день тижня для викладачів, особисті побажання викладачів. Узагальнений критерій оптимальності розкладу викладачів враховує ступінь оптимальності індивідуального розкладу кожного викладача. Для кількісного порівняння та ранжування часткових критеріїв оптимальності вводиться числовий еквівалент ступеня важливості кожного часткового критерію оптимальності. Пошук рішення на основі прецедентів в базі даних попередніх розкладів полягає у визначенні ступеня подібності поточної ситуації з прецедентами, які мали місце раніше, а потім у виконанні спроби розв’язати сформовану проблемну ситуацію, використовуючи прецедент, що має найбільшу ступінь схожості з поточною ситуацією. Безумовного введення будуть потребувати тільки ті обмеження, що стосуються нових дисциплін, або потребують змінення на нові значення. Обмеження введені для поточного розкладу мають пріоритет перед сформованими автоматично.

  Ключові слова: розклад занять, метод найближчого сусіда, база прецедентів, автоматичний розклад, якість розкладу, алгоритм розкладу.

  Список літератури

  1. Луценко Е.В. Рефлексивная автоматизированная система управления качеством подготовки специалистов / Луценко Е.В., Коржаков В.Е. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. 2007. №4. С.28-36.
  2. Савельев А.Я. Автоматизация управления вузом. / А.Я. Савельев, Ю.Б. Зубарев B.E. Коваленко, Т.А. Колоскова — М.: Радио и связь, 1984.
  3. Галузин К.С. Математическая модель оптимального учебного расписания с учетом нечетких предпочтений. // Автореф. дисс. канд. физ. мат. наук: спец. 05.13.18 “” / К.С. Галузин. – Пермь: Перм, гос.техн. ун-т – 2004.
  4. Бурнасов П.В. Критерії якості автоматичного складання розкладу занять у ВНЗ [Текст] / П.В. Бурнасов // Вісник Криворізького технічного університету. : зб. наук. праць. – Кривий Ріг. – 2008. – Вип. 22. – С. 136-140.
  5. Молибог А.Г. Методика составления расписания занятий на ЦВМ / Молибог А.Г., Медведский М.В., Неверов Г.С. -МВИРТУ, Минск. – 1972.
  6. Ерунов В.П. Формирование оптимального расписания учебных занятий в вузе / Ерунов В.П., Морковин И.И. // Вестник Оренбургского государственного университета : сб. науч. трудов. – Оренбург. – 2001. № 3. С. 55-63.
  7. Morkun V.S. The management of the resources educational institution / V.S. Morkun, P.V. Burnasov // Metallurgical and Mining Industry. – 2014. – №4. – P. 56-61. – Режим доступу до ресурсу: http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/12.2014.pdf
  8. Клеванский Н.Н. Разработка математической модели глобальной оптимизации расписания занятий / Клеванский Н.Н., Костин С.А., Пузанов А.А.// Сложные системы. Анализ, моделирование, управление – Саратов: ООО Издательство “Научная книга”, 2005. – С.39-42.
  9. Касьянов В.Н. Графы в программировании: обработка, визуализация и применение. / В.Н. Касьянов, В.А. Евстигнеев. – Санкт- Петербург: “БХВ-Петербург”, 2003. – 1086с.
  10. Клеванский Н.Н. Моделирование стратегии формирования расписания занятий ВУЗ’а средствами реляционной алгебры / Н.Н. Клеванский, Е. А. Макарцова, С.А. Костин // Прикладные проблемы образовательной деятельности: Межвуз. сб. научн. тр. – Воронеж: Центр. – Черноземн. книжн. изд-во, 2003. – Вып. 10. – С.71 – 74.
  11. Burke E. Interactive Timetabling: Concepts, Techniques, and Practical Results in E. Burke, P. / Т. Muller, R. Bartak // the 4th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling (PATAT2002), Gent, 2002, pp. 58-72.
  12. Калашников А. В. Алгоритмы локальной оптимизации расписаний / А. В. Калашников, В. А. Костенко // Методы и средства обработки информации: Первая всероссийская научная конференция, Москва, 1 – 3 октября 2003 г. – М. МАКС Пресс, 2003.– С. 3 – 10.
  13. Моркун В.С. Розробка системи управління ресурсами вишу при складанні розкладу занять / В.С. Моркун, П.В. Бурнасов // Гірничий вісник : науково-технічний збірник. – Вип. 99.-Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”., 2015.-c.159-164.
  14. Моркун В.С. Методи визначення якості розкладу занять ВНЗ/ В.С. Моркун, П.В. Бурнасов // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №1 (225), 2016. с.129-138.
  15. Варшавский П.Р. Методы правдоподобных рассуждений на основе аналогий и прецедентов для интеллектуальных систем поддержки принятия решений / П.Р. Варшавский, А.П. Еремеев // Новости искусственного интеллекта. ─ 2006. ─ № 3. ─ С. 39 – 62.
  16. Карпов Л.Е. Методы добычи данных при построении локальной метрики в системах вывода по прецедентам / Л.Е. Карпов, В.Н. Юдин // ИСП РАН, препринт. – 2006. – №18.

  Рукопис надіслано до редакції 28.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 681.03

  Мета. Метою роботи є побудова моделей програмних продуктів та процесу розробки програм. Розглядається проблема моделювання програмних систем. Необхідно запропонувати значущі характеристики програмних систем, які необхідно відобразити в моделі. Виявити залежність критеріїв та етапів розробки. Аналізується така одиниця вимірювання часових показників програмування, як людино-місяць. Ясно, що стандартні методи математичного програмування, диференціального числення і теорії множин обмежені у використанні при побудові моделей програмних систем. Необхідний підхід на базі комбінованого методу.
  Методи. Для вирішення поставлених завдань використовуються методи аналітичного та статистичного імітаційного моделювання процесу розробки програмних систем. Застосовані елементи агрегування і комбінування.
  Наукова новизна. Запропоновані варіанти елементів моделей програмних систем. Розглянуті моделі етапів розробки програмного забезпечення.
  Практична значимість. Запропоновані моделі можна використовувати для загальної оцінки якості програмних систем, розрахунків прогнозу трудовитрат розробок, складності програм, вартості і часу програмування та ін.
  Результати. Побудовано варіанти елементів моделей програмних систем. Відзначені показники, що впливають на продуктивність програмістів. Систематизовано кількісні оцінки процесу програмування. Виділені взаємозв’язки показників.

  Ключові слова: моделювання, програмні системи, оцінювання, продуктивність, програмні помилки, час розробки, людино-місяць.

  Список літератури

  1. Фредерик Брукс. Как создаются программные системы. – Санкт-Петербург, Симбо, 2001. – 298с.
  2. Вдовиченко И.Н. Построение математической модели программных систем. Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства». Кривой Рог, КНУ, 2016.
  3. Соммервилл Иан. Инженерия программного обеспечения. – М.: Изд. дом Вильямс, 2002. – 624 с.
  4. Роберт Т. Фатрелл. Управление программными проектами. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 1125 с.
  5. Лешек Мацяшек. Анализ требований и проектирование систем. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 651с.
  6. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения: Разработка сложных программных систем Изд. 3-е, 2004.
  7. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы : Учеб. / В. В. Липаев ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М. : ТЕИС, 2006. — 608 с.
  8. Бабенко Л.П., Лаврищева К.М. Основи програмної інженерії. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2001. – 415 с.
  9. Лингер Р., Миллс Х., Уитт Б. Теория и практика структурного программирования. – М.: Мир, 1982.
  10. Салливан Э. Время – деньги. – М.:Microsoft Press, Русская редакция, 2002.
  11. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем.–М. : Финансы и статистика, 2007.
  12. Материалы сайта http://www.uml.ru
  13. Материалы сайта http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm
  14. Материалы сайта http://www.citforum.ru
  15. Материалы сайта http://sorlik.blogspot.com

  Рукопис надіслано до редакції 02.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.14

  Мета. Метою справжньої роботи є вдосконалення методики геометризациии якісних показників залізорудних родовищ для побудови такої гірничо-геометричної моделі родовища, яка давала б можливість описати закономірності розміщення найважливіших якісних показників в просторі з тим, щоб спрогнозувати їх зміну в процесі розвитку гірських робіт. Особливо важливим аспектом застосування геометризації родовищ залізорудних корисних копалини є гірничо-геометричне прогнозування їх якісних показників для вирішення завдань перспективного і поточного планування з тим, щоб налагодити з максимальною ефективністю роботу гірничодобувного підприємства в режимі усереднювання якості руди і підвищити раціоналізацію освоєння родовища.
  Методи дослідження. Завдання роботи визначило застосування комплексного методу досліджень, що включає проведення теоретичних досліджень, лабораторні і промислові експерименти. При проведенні окремих досліджень були використані геостатистические методи і методи програмування для ЕОМ.
  Наукова новизна. Описаний багатовимірний евристичний алгоритм прогнозування, що ефективно реалізовує рівняння математичної моделі багатовимірного випадкового геохімічного поля, шляхом використання запропонованого полінома довільної міри. Показано, що як математичний опис елементів прогнозованого гірського масиву доцільно приймати систему рівнянь багатовимірного випадкового геохімічного поля. Встановлено, що як метод обробки маркшейдерсько-геологічної інформації, отриманої по нерегулярній розвідувальній мережі доцільно використовувати метод крайгинга.
  Практичне значення. Практичне значення роботи полягає в розробці гірничо-геометричного методу прогнозування якісних показників залізорудних покладів, розвитку гірських робіт, що дозволяє визначати перспективні напрями, і вирішувати завдання перспективного і поточного планування по результатах, отриманих при геометризації.
  Результати. Запропоновано рішення актуальної наукової задачі, що має важливе народногосподарське значення, полягає в розробці гірничо-геометричного методу прогнозування якісних показників залізорудних родовищ, реалізованого в математичній моделі багатовимірного випадкового геохімічного поля. Для реалізації цієї моделі описаний новий математичний метод, що є багатовимірним евристичним алгоритмом прогнозування. З огляду на те, що на родовищах Кривбасу детальна геологічна розвідка ведеться, як правило, за допомогою нерегулярної мережі свердловин, метод крайгинга є найбільш прийнятним для оцінки і підвищення достовірності початкової геологічної інформації. Фактично отримані результати, що дозволяють описувати випадкові функції з декількома компонентами, що мають стаціонарні прирости. Кожна наступна гіпотеза узагальнює передуючі. Так само і сама теорія просторових змінних включає усі раніше перераховані випадки. По суті, гіпотеза універсального крайгинга характеризує розподіл просторових змінних родовища, що описується випадковим багатовимірним геохімічним полем.

  Ключові слова: геометризація, гірничо-геометричні методи прогнозування, вариограмма, крайгинг, багатовимірне випадкове геохімічне поле, евристичні алгоритми прогнозування.

  Список літератури

  1. Букринский В.А. Геометрия недр: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1985.
  2. Гудков В.М. Сравнение распределения пространственных переменных. // Маркшейдерский вестник, 1997.
  – № 1. – С. 8-11.
  3. Давид М. Геостатистические методы при оценке запасов руд. – Л.: Недра, 1980.
  4. Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. – М.. – 1974. – 481 с.
  5. Девис Дж. С. Статистический анализ данных в геологии. Книга 1. – М.: Недра. – 1990. – 246 с.
  6. Калинченко В.М. Многомерная геометризация форм и качественных свойств месторождений // Маркшейдерское дело и геодезия. Межвузовский сборник. – 1979. – вып. 6. – с. 99-105.
  7. Крамбейн У., Грейбилл Ф. Статистические модели в геологии. – М.: Мир. – 1969. – 400 с.
  8. Крамбейн У., Кауфмен М., Мак-Кеммон Р. Модели геологических процессов – М.: Мир. – 1973. – 150 с.
  9. Матерон Ж. Основы прикладной геостатистики. – М.: Мир, 1982.
  10. Миллер Р.Л, Кан Дж. С. Статистический анализ в геологических науках. – М.: Мир. – 1965. – 482 с.
  11. Низгурецкий 3.Д. К приложению теории нестационарных случайных функций для оценки результатов геометризации месторождений. – Л.: изд. ВНИМИ. – 1974. – Сб. № 93. – С. 99–113.
  12. Низгурецкий З.Д. Использование элементов теории случайных функций для оценки точности определения содержания полезного компонента и мощности залежи при геометризации. – Тр. ВНИМИ. – Т. 40. – 1963. – С. 292-311.
  13. Переметчик А.В. Разработка эвристического алгоритма прогнозирования геологических показателей месторождений полезных ископаемых // Разработка рудных месторождений: Респ. межвед. науч.-техн. сб. – Кривой Рог: КТУ. – 2004. – Вып. 85 – С. 194 – 200.
  14. Krige D.G. A review of development of geostatistics in South Africa // In: Advanced Geostatistics in the Mining Industry. Reidel, Dordrecht, Netherlands. 1976. P. 279-294.
  15. Marechal A., Serra J. Random kriging // In: D.F. Merriam (Editor), Geostatistics. A Colloquium. Plenum Press, New York. 1970. P. 91-112.
  16. Matheron G. Kriging or polynomial interpolation procedures. – CIMM Trans., 70. 1967. P. 240-244.
  17. Matheron G. The intrinsic random functions and their applications.– Adv. Appl. Prob., 5. 1973. P. 439-468.

  Рукопис надіслано до редакції 10.04.17

  Переглянути статтю
 • УДК 62-697.7

  Мета. Метою роботи є розробка енергозберігаючої методики для зменшення витрат енергії на нагрівання повітря за рахунок використання прихованої теплоти кригоутворення. Цей спосіб є нетрадиційним, але при наявності великого водоймища достатньої глибини існує можливість підігрівання повітря в вертикальних камерах зрошення з використанням теплоти кригоутворення. При цьому замерзлі краплі за допомогою води повертаються у водоймище, де ця крига буде танути.
  Методи дослідження. В роботі використано метод теоретичного і експериментального дослідження на моделі камери зрошення в зимовий період року. Теоретично встановлені залежності між параметрами повітря і води, експериментально визначено термічні коефіцієнти тепло- і масообміну.
  Наукова новизна полягає в розробці нетрадиційного способу використання прихованої теплоти кригоутворення і створенні практичної методики розрахунку теплообмінника.
  Практична значимість. В роботі описаний процес замерзання крапель під час їх падіння. Встановлено, що термічний коефіцієнт корисної дії залежить від діаметрів крапель, швидкості руху повітря, рівномірності розподілу крапель в камері зрошення. Найбільша ефективність теплообміну досягається при знаходженні крапель в «завислому стані». Для цього необхідно, щоб краплі були приблизно однакового розміру, а це в свою чергу залежить від діаметра сопла форсунок і тиску води перед нею. Цим умовам найкраще відповідають форсунки тангенціального типу з соплами діаметром 2 мм. Швидкість руху повітря в камері зрошення повинна бути в межах 1,3÷1,5 м/с. Розроблена методика розрахунку нетрадиційного теплообмінника з використанням прихованої теплоти кригоутворення.
  Результати. Отримано теоретичні залежності і розроблено практичні рекомендації для проектування теплообмінників з використанням прихованої теплоти кригоутворення. Розроблена методика розрахунку параметрів камер зрошення. Кількість рядів форсунок повинна бути рівною 2. Відстань між форсунками слід приймати 0,5м. Для надійного транспортування криги водою відношення маси криги до маси води повинна бути 1:1. Таким чином робота дозволяє проектувати камери зрошення з використанням прихованої теплоти кригоутворення.

  Ключові слова: приховане тепло замерзання, термічний коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт теплообміну, коефіцієнт масообміну, водяна крапля.

  Список літератури

  1. Лапшин А.А. Использование шахтных вод для форсуночного охлаждениния рудничного воздуха / А.А. Лапшин. – Горный вестник: ДВНЗ «КНУ», 2013. – Том 1, № 1 (96). – С. 206-211.
  2. Безродный М.К. Гидродинамика и контактный тепломассообмен в некоторых газожидкостных системах: монография /М.К. Безродный, П.А. Барабаш, Н.Н. Голияд; МОНМС Украины, Нац. техн. ун-т Украины “Киев. политехн. ин-т”. – К., 2011. – 408 c.
  3. Горбис З.Р. Теплообмен и гидромеханика дисперсных сквозных потоков. – М.: Энергия, 1970. – 423 с.
  4. Таубман Е.И. Контактные теплообменники / Е.И. Таубман, В.А. Горнев, В.Л. Мельцер. – М.: Химия, 1987. – 256с.
  5. Щербань А.Н., Кремнев О.А. Научные основы расчета и регулирования теплового режима глубоких шахт. – К.: АН УССР, 1960.– 430 с.
  6. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление: Справочное пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 367 с.
  7. Григорьев В.А. Тепло- и массообменные аппараты криогенной техники /В.А. Григорьев, Ю.И. Крохин: Учеб. пособие для вузов. – М.: Энергоиздат, 1982. – 312 с.
  8. Справочник по теплообменникам: В 2-х т. Т. 2 / Пер. с англ. под ред. О.Г. Мартыненко и др. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 352 с.
  9. Справочник по физико-техническим основам криогеники. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под. ред. проф. М.П. Малкова. – М.: Энергия, 1973. – 392 с.
  10. Каневец Г.Е. Обобщенные методы расчетов теплообменников / Г.Е. Каневец. – К.: Наукова думка, 1979. – 352 с.
  11. Маньковский О.Н. Теплообменная аппаратура химических производств (инженерные методы расчета)/ О.Н Маньковский., А.Р Толчинский., М.В. Александров. – Л.: Химия, 1976. – 368 с.
  12. Лесохин Е.И. Теплообменники – конденсаторы в процессах химической технологии: Моделирование, расчет, управление / Е.И.Лесохин, П.В. Рашковский. – Л.: Химия, 1990. – 288 с.
  13. Данилова Г.Н. и др. Теплообменные аппараты холодильных установок. – Л.: Машиностроение, 1973. – 328 с.
  14. Соломаха А.С. Гідродинаміка та тепломасообмін при адіабатному скипанні струменя води : автореф. дис. канд. техн. наук: 05.14.06 / Соломаха А.С. – К.: Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”, 2014. – 20 c.
  15. Боттерил Дж. Теплообмен в псевдоожиженном слое /Пер. с англ. – М.: Энергия, 1980. – 344 с.

  Рукопис надіслано до редакції 29.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 658.567:669’156

  Мета. Для поліпшення технологічних показників знецинкування металургійних сухих шламів необхідно розробити технологію їх магнітного збагачення з метою отримання знецинкованого продукту, придатного для використання при агломерації залізорудної сировини.
  Методи. Досліджений метод сухої магнітної сепарації цинковмісних металургійних шламів, який дозволяє значно знизити вміст цинку в збагаченому продукті. При використанні окускованих матеріалів, отриманих із застосуванням знецинкованого продукту, не виникатимуть труднощі в доменному процесі отримання чавуну.
  Наукова новизна. Запропонована альтернативна технологія знецинкування металургійних шламів з високим вмістом цинку, головними перевагами якої можна вважати низькі експлуатаційні витрати і можливість використання вже існуючого на підприємстві обладнання.
  Практична цінність. Поліпшення технологічних показників знецинкування металургійних шламів досягається за рахунок кращого розділення рудних і нерудних мінералів у повітряному потоці, оскільки в меншій мірі проявляється магнітна флокуляція й адгезія рудних і нерудних часток. В залежності від типу сировини суха схема розділення пиловозгонів металургійного виробництва може легко трансформуватися.
  Результати. Результати експериментальних досліджень по розділенню возгонів сталеплавильного процесу показують, що в сухому магнітному сепараторі циклонного типу відбувається розділення мінералів за магнітними властивостями. Технологічні показники збагачення поліпшуються зі збільшенням витрати повітря через систему, оскільки зростає лінійна швидкість газового потоку в сепараторі, що сприяє концентрації в магнітному продукті більш дрібних часток оксиду заліза. Вільні частки цинковмісних мінералів з бідними залізовмісними зростками транспортуючим потоком виносяться в немагнітний продукт. Масова частка заліза загального в магнітному продукті становила 64,1 % при вилученні 62,8 %, а в немагнітному продукті концентрувалися мінеральні утворення цинку. Масова частка цинку в ньому досягала 3,46 % при вилученні 79,1 %.

  Ключові слова: металургійні шлами, знецинкування, магнітна сепарація, циклонний сепаратор, вилучення, масовий вміст.

  Список літератури

  1. Клягин Г.С. Новые процессы вывода цинка из цикла «аглофабрика – доменная печь» / Г.С. Клягин, В.И. Ростовский, А.В. Кравченко, О.И. Раджи // ДонНТУ. – 2004. – С. 236-240.
  2. Летимин В.Н. Оценка пирометаллургических способов обесцинкования пыли и шламов сталеплавильных цехов / В.Н. Летимин, Т.М. Насыров, И.В. Макарова // Теория и технология металлургического производства. – 2013. – №1 (13). – С. 67-70.
  3. Губін Г.В. Сучасні промислові способи безкоксової металургії заліза / Г.В. Губін, В.О. Півень. – Кривий Ріг, 2010. – 235с.
  4. Горда В.И. Технология переработки пылевидного металлургического сырья и отходов // В.И. Горда, В.И. Ростовский, А.В. Ростовский, М.В. Ушакова // Национальная металлургия. – 2001. – № 2. – С. 12 – 15.
  5. Пат. 2055921 Российская Федерация, МПК С 22 В 7/00, С 22 В 19/00. Способ извлечения цинка из доменных шламов / Михнев А.Д., Пашков Г.Л., Миронов В.Е., Дроздов С.В., Колмакова Л.П.; заявитель и патентообладатель Михнев Альберт Дмитриевич. – №93002434/02; заявл. 01.12.1993; опубл. 03.10.1996.
  6. А.с. 1763499 СССР, МКИ3 С 22 В 3/14//С 22 В 19:00. Способ гидрометаллургического получения цинка / Ю.К. Бородай, Л.И. Коноваленко, Л.Д. Мягкий, Ю.Н. Резников, Л.Е. Синельникова, В.В. Алешин. – № 4872583/02; заявл. 11.10.90; опубл. 23.09.92, Бюл. № 35.
  7. Летимин В.Н. Пыль и шлам газоочисток металлургических заводов и анализ путей их утилизации / В.Н. Летимин, И.В. Макарова, М.С. Васильева, Т.М. Насыров // Теория и технология металлургического производства. – 2015. – №1 (16). – С. 82-85.
  8. Пат. 2340403 Российская Федерация, МПК B 03 B 9/06, C 22 B 19/30. Способ переработки цинксодержащих пылей и шламов металлургического и горного производства / Валеев В.Х., Калмукашев С.Р., Колесников В.Ф., Колесников С.В., Сомова Ю.В.; заявитель и патентообладатель Валеев Валерий Хакимзянович и др. – №2006103776/03; заявл. 08.02.2006; опубл. 10.12.2008.
  9. Пат. 2277597 Российская Федерация, МПК C 22 B 7/00, C 22 B 19/30. Способ обесцинкования шламов доменного производства / Кошкалда А.Н., Сукинова Н.В., Сафронова Л.В.; заявитель и патентообладатель ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». –№ 2004125255/02; заявл. 17.08.2004; опубл. 10.06.2006.
  10. Черняев А.А. Моделирование двухстадийной переработки цинксодержащих отходов металлургического производства: дис. кандидата техн. наук: 05.16.02 / Черняев Александр Александрович. – Магнитогорск, 2014. – 139 с.
  11. Горлова О.Е. Изучение возможности снижения содержания цинка в металлургических шламах / О.Е. Горлова // Магн. ГТУ им. Г.И. Носова. – Источник: http://www.minpoc/ thes/2003/section 5/thes 2003 s/.
  12. А.с. 1701375 СССР, МКИ3 В 02 С 21/00. Измельчительно-сепарационная установка / В.Ф. Бызов, Г.В. Губин, В.С. Харламов, Г.А. Жовтуха, В.И. Мулявко, В.А. Небайкин. – № 4785236/ЗЗ; заявл. 22.01.90; опубл. 30.12.91, Бюл. № 48.
  13. Бызов В.Ф. Подземный комплекс по добыче и обогащению магнетитовых кварцитов / В.Ф. Бызов, Г.В. Губин, А.М. Задорожний, В.С. Харламов, В.И. Мулявко // Разработка рудных месторождений. – 1994. – №55. – С. 122-127.

  Рукопис надіслано до редакції 14.02.17

  Переглянути статтю
 • УДК 62-408:622.012.2-023.7

  Мета. Створення одного з методів оцінки технічного стану елементів конструкцій будівель і споруд поверхні шахт – кваліметричної оцінки, що дозволяє звести до мінімуму коригування рівнів надійності, та встановити високий рівень безпеки об’єктів поверхні шахт.
  Методика. Розроблено аналітичну модель визначення величини фізичного зносу будівлі, що експлуатується, на момент часу, при якому проведена діагностика технічного стану об’єкта поверхні шахт і знайдена величина його фактичного рівня живучості. Для визначення стандартних рівнів надійності об’єкт представляється у вигляді системи, що складається з ієрархічно послідовно з’єднаних груп однотипних несучих елементів. При моделюванні враховані основні параметри: фактичний стан і ступінь живучості елементів конструкцій на момент проведення їх обстеження.
  Результати. Отримано модель, що дозволяє визначити стан будівлі, що експлуатується, у вигляді залежності зносу несучих конструкцій об’єкту від величини його рівня живучості. Визначені порогові значення ступенів живучості, при досягненні яких об’єкт поверхні шахт переходить у якісно інший стан – з нормального в задовільний, задовільного у непридатний, а з непридатного в аварійний. Запропонована методика оцінки безпеки виробничих будівель і споруд поверхні може бути використана на практиці для оцінки ступеня живучості, виду технічного стану і залишкового ресурсу безпечної експлуатації.
  Наукова новизна. Наукова новизна запропонованого в роботі методу – адекватний опис технічного стану елементів конструкцій будівель і споруд поверхні шахт, який займе свою нішу серед нових сучасних експериментальних досліджень матеріалів і конструкцій об’єктів поверхні.
  Практична значимість. Створення методу кваліметричної оцінки, що дозволяє визначати ступінь живучості об’єкта на певний момент часу, вид технічного стану і безпечний залишковий ресурс. В результаті проведення запропонованих заходів підвищується рівень безпеки промислового об’єкта, що тягне за собою збереження як матеріальних активів, так і життя працівників підприємства.

  Ключові слова: об’єкти поверхні шахт, надійність, живучість, кваліметрична оцінка

  Список літератури

  1. Андреев Б. М. Визначення надійності та обґрунтування параметрів об’єктів на поверхні шахт з урахуванням переходу на полегшені огороджувальні конструкції / Б. М. Андреев, Д. В. Бровко, В. В. Хворост. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск, 2015. – № 12. – С. 378–382.
  2. Гарькин И. Н. Анализ причин обрушений промышленных зданий / И. Н. Гарькин // Технические науки: проблемы и перспективы: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, март 2011 г.). Реноме. – 2011. – С. 27–29.
  3. Азгальдов Г. Г. Квалиметрия для всех: Учеб. пособие / Г. Г. Азгальдов, А. В. Костин, В. В. Садовов. – М.: ИнформЗнание, 2012. – 165 с.
  4. Маругина В. М. Квалиметрическая экспертиза строительных объектов / В. М. Маругина, Г. Г. Азгальдов. – СПб.: Политехника – 2008. – 527 с.
  5. Бровко Д. В. Исследования надежности промышленных объектов поверхности горных предприятий / Д. В. Бровко. // Вісник КНУ. – 2014. – № 36. – С. 32–36.
  6. Мельчаков А. П. Расчет и оценка риска аварии и безопасного ресурса строительных объектов / А. П. Мельчаков. – Челябинск, Издательство ЮУрГУ, – 2006. –51с.
  7. Бровко Д. В. Дослідження конструкцій металевого арочного кріплення в умовах криворізького залізорудного басейну. / Д. В. Бровко, В. В. Хворост. // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. – Днепропетровск: ИГТМ НАНУ. – 2015. – №123. – С. 99–106.
  8. Бровко Д. В. Визначення надійності шахтних будівель та споруд в умовах обмеженої інформації / Д. Д. Бровко, В. В. Хворост. // Щомісячний науковий журнал «Smart and Young». – 2016. – №3. – С. 152-157.
  9. Бровко Д. B. Оценка риска надежности конструкций эксплуатируемых объектов горнопромышленного предприятия / Б. Н. Андреев, Д. В. Бровко, В. В. Хворост. // Сборник научных трудов: БНТУ. – Минск, 2013. – т.1. – С. 180–190.
  10. Бровко Д. В. Перспективы поддержания производственных мощностей шахт и карьеров Кривбасса / Б. Н. Андреев, Д. В. Бровко, С. В. Письменный. // Сборник научных трудов: Известия Тульского государственного университета. – Тула, 2013. – С. 115–120.
  11. Хворост В. В. Дослідження міцності і надійності конструктивних елементів об’єктів розташованих на поверхні гірничопромислових підприємств / В. В. Хворост. // Вісник КНУ. – 2014. – №37. – С. 31–36.
  12. Хворост В. В. К вопросу повышения эффективности динамического расчета несущих конструкций пролетных строений транспортерных галерей при случайных колебаниях / В. В. Хворост. // Гірничий вісник КНУ. – 2015. – Вип. 99. – С. 52-56.
  13. Andreev B. M. Determination of reliability and justification of object parameters on the surface of mines taking into account change-over to the lighter enclosing structures / B. M. Andreev, D. V. Brovko, V. V. Khvorost. // Concepts of professional career of future engineers-metallurgists, Metallurgical and Mining Industry, 2015. -No12, p.p. 378-382.
  14. Андреев Б. М. Забезпечення надійності поверхневого комплексу методом прогнозування технічного стану елементів будівель і споруд / Б. М. Андреев, Д. В. Бровко, В. В. Хворост. // Вісник КНУ. – 2016. – Вип. 41. – С. 87-92.
  15. Бровко Д. В. Анализ риска возникновения дефектов сооружений на поверхности шахт как основа управления их безопасной эксплуатацией / Д. В. Бровко, В. В. Хворост, И.А. Нестереснко. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток промисловості та суспільства» Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ». – 2016. – С. 83.

  Рукопис надіслано до редакції 06.02.17

  Переглянути статтю
 • УДК 66.041.491

  Мета. Метою даної розробки є автоматизація процедури вибору засобів автоматизації програмного та технічного забезпечення за рахунок розробки програми, що дозволить виключити людський фактор при обробці характеристичних і параметричних даних та значно пришвидшити вибір необхідного обладнання чи програмного забезпечення.
  Методи дослідження. Для вирішення цього завдання використовуються методи предиктивного аналізу та кластеризації, методи теорії систем автоматичного управління у виробництві з використанням новітніх методів технологічних та виробничих процесів і вибору засобів автоматизації, застосовується метод пасивного експерименту. Також проведено аналіз існуючих технічних та програмних рішень при проектуванні подібних систем.
  Наукова новизна. Наукова новизна полягає у створенні програмного засобу, що дасть змогу аналізувати проектуючі або існуючі системи автоматизації. Використати для цього базу даних засобів автоматизації та базу знань. Програма не має подібних аналогів, що використовують предиктивний аналіз та кластеризацію засобів автоматизації технічного та програмного забезпечення.
  Автоматизація процесу обробки даних дасть змогу максимально наблизити користувача до оптимального рішення при створені систем автоматизованого керування за короткий термін часу або покаже оптимальні шляхи модернізації вже існуючої системи автоматизації. Можливе створення єдиної кластеризованої бази даних засобів автоматизації програмного та технічного забезпечення, створення та реалізація програми, що розроблюється на базі нечіткої логіки.
  Практична значимість. На підставі результатів, отриманих у роботі, можна зробити висновок, що створювана система може знайти своє застосування у різних сферах автоматизації. Поступове розширення бази знань, дасть змогу накопичити певний професійний досвід та розширити базу існуючих засобів автоматизації і їх параметрів. Це дозволить при проектуванні, модернізації чи навіть при звичайному аналізі існуючої автоматизованої системи керування швидко знаходити необхідні рішення щодо застосування того чи іншого засобу автоматизації.
  Результати. У відповідності з вимогами до системи в цілому, розроблена автоматизована система керування сушіння сировинних матеріалів дозволить підвищити ефективність функціонування обертової печі за рахунок оптимального температурного режиму випалювання вапняку, збільшення продуктивності і оперативності керування технологічним процесом, зниження використання енергоресурсів, зменшення впливу людини на виробничий процес.

  Ключові слова: засоби автоматизації, системи керування, обертова піч, предиктивний аналіз.

  Список літератури

  1. Автоматизовані системи керування процесами термічної обробки обкотишів на конвеєрній випалювальній машині: В.Й. Лобов, Л.І. Єфіменко, М.П. Тиханський, С.А. Рубан. – Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2015. -236с.
  2. Автоматизовані системи керування конвеєрними установками. / В.Й. Лобов, Л.І. Єфіменко, М.П. Тиханський, С.А. Рубан.- Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет. 2015. -450с.
  3. Єфіменко Л.І., Тиханський М.П. Моделювання навантаження на опорні конструкції важких стрічкових конвеєрів / Вісник КНУ: Кривий Ріг, 2013. – Вип. 34. – С. 34-37
  4. Вращающиеся обжиговые печи // [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.strommash.ru/about/izvest-shakhtnye-ili-vrashchayushchiesya-pechi
  5. Интеграция предиктивного анализа клиентских сегментов в бизнес-приложения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/ba-customer-segmentation-integration/index.html
  6. ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cementu.com/spravkacementa/heidelbergcement
  7. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация / Т.С. Карпова. – СПб.: Питер, 2001. – 304 с. – ISBN 5-272-00278-4.
  8. Клюев А.С., Глазов Б.В., Дубровский А.Х. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. М.: Энергия, 1980.-512 с.
  9. Hayes-Roth, Frederick; Waterman, Donald; Lenat, Douglas (1983). Building Expert Systems. Addison-Wesley. p. 6–7. ISBN 0-201-10686-8.
  10. Kwak S.H. (1990). “A mission planning expert system for an autonomous underwater vehicle”. Proceedings of the 1990 Symposium on Autonomous Underwater Vehicle Technology: 123–128. Retrieved 30 November 2013.
  11. Everitt, Brian (2011). Cluster analysis. Chichester, West Sussex, U.K: Wiley. ISBN 9780470749913.
  12. Шуметов В. Г. Шуметова Л. В. Кластерный анализ: подход с применением ЭВМ. — Орел: ОрелГТУ, 2000. – 118 с.
  13. Ester, Martin; Kriegel, Hans-Peter; Sander, Jörg; Xu, Xiaowei (1996). “A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise”. In Simoudis, Evangelos; Han, Jiawei; Fayyad, Usama M. Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-96). AAAI Press. pp. 226–231. Cite-SeerX 10.1.1.71.1980Freely accessible. ISBN 1-57735-004-9.
  14. Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. — 341 с.
  15. Jain, Murty, Flynn Data clustering: a review. // ACM Comput. Surv. 31(3), 1999.
  16. ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.heidelbergcement.ua/uk
  17. Конгаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 800 с.: ил. ISBN 5-279-02276-4.
  18. Журавлев Ю. И., Рязанов В. В., Сенько О. В. Распознавание. Математические методы. Программная система. Практические применения. – М.: Фазис, 2006. ISBN 5-7036-0108-8.

  Рукопис надіслано до редакції 31.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.78

  Підвищення газопроникності шару шихти за рахунок її ефективного грудкування, є основним шляхом збільшення продуктивності агломераційної машин, а разом з тим і доменних печей. Ця проблема стала ще більш актуальною у зв’язку із зростаючою часткою тонких концентратів в агломераційній шихті і практично вичерпаними можливостями грудкувачів традиційних конструкцій. Необхідний пошук нових підходів щодо подальшого вдосконалення технології та техніки для грудкування шихти.
  Метою даної роботи є розробка нових методів підвищення ефективності процесу грудкування шихти за рахунок нетрадиційних підходів до процесу грудкування, що залишається важливою технологічною задачею.
  На базі аналітичного аналізу існуючих методів інтенсифікація процесу спікання шихти на агломераційних машинах визначено новий напрям підвищення їх ефективності. Цим методом є попереднє намагнічування шихти, що містить феромагнітні компоненти. Проведено аналіз відомих способів та пристроїв, що забезпечують реалізацію цього явища. Ці способи і технологічні пристрої умовно можна розбити на чотири групи: способи і технологічні пристрої для намагнічування феромагнітного компоненти шихти в процесі її дозування; способи і технологічні пристрої для намагнічування компонентів шихти безпосередньо перед її змішуванням і грудкуванням; технологічні пристрої для намагнічування шихти в процесі її змішування і грудкування; технологічні пристрої для впливу магнітним полем на грудковану шихту при її завантаженні на колосникові ґрати агломераційної машини.
  Науково обґрунтовано застосування інтенсифікації процесу агломерації шихти, що містить концентрати залізних руд, шляхом їх намагнічування. В результаті попереднього намагнічування шихти отримують окомкованую шихту з більш великими і міцними гранулами, що забезпечують кращу газопроникність шару шихти, покладеної на колосникові ґрати агломераційної машини, і, як наслідок – підвищення її продуктивності.
  Застосування на практиці попереднього намагнічування шихти дозволяє отримати грудковану шихту з більш великими і міцними гранулами, що забезпечують кращу газопроникність шару шихти на колосникових ґратах агломераційної машини.
  Наслідком цього є інтенсифікація технологічного процесу спікання агломераційної шихти на машині і підвищення її продуктивності.

  Ключові слова: агломераційна машина, агломерація, концентрат залізної руди, шихта, грудкування, пристрої для грудкування, грудковачі, газопроникність, намагнічення шихти, магнітні системи, гранули.

  Список літератури

  1. http://emchezgia.ru/syrye/8_aglomeratsiya.php. [Электронный ресурс].
  2. Вегман Е.Ф. Теория и практика агломерации [Текст] / Е.Ф. Вегман. – М.: Металлургия, 1967. – 368 с.
  3. Патент RU 231569. Способ подготовки агломерационной шихты.
  4. Исхаков З.Х. Исследование влияния намагничивания шихты на производительность агломерационных машин [Текст] / З.Х. Исхаков, В.М. Иванов, А.А. Бибиков // Обогащение руд. – 1975. – Вып. 1. – С. 40-42.
  5. Иванов В.М. Загрузка шихты на агломашину барабаном с магнитной системой [Текст] // Металлург. – 1979. – №9. – С. 11-13.
  6. Губанов В.И. Справочник рабочего-агломератчика [Текст] / В.И. Губанов., А.М. Цейтлин. – Челябинск: Металлургия, 1987. – 207 с.
  7. Новак С.Б. Теория и практика управления агломерационным процессом [Текст] / С.Б. Новак, Н.И. Гармаш, В.А. Мартыненко. – Кривой Рог, 2006. – 213 с.
  8. Крижевский А.З. Влияние намагничивания шихты на производительность агломерационных машин [Текст] / А.З. Крижевский, В.Г. Кучер // Бюллетень ЦНИИ ИТ-ЭИЧМ. – №3 (671), 1972. – С. 21-23.
  9. Рудь Ю.С. Интенсификация процесса окомкования железорудных шихт при использовании встроенных магнитных систем [Текст] / Ю.С. Рудь, В.Г. Кучер, В.И. Лобода // Интенсификация процессов окускования рудных материалов. – К.: Наукова думка, 1987. – 170 с.
  10. Патент SU №763479. Способ подготовки железорудной шихты для окускования. – 1980.
  11. Патент RU 2301273. Способ подготовки железорудной шихты к окускованию. – 2005.
  12. Патент RU 231569. Способ подготовки агломерационной шихты. – 1965.
  13. Патент SU 709704. Барабанный окомкователь. – 1980.
  14. Патент SU 1171547. Устройство для окомкования шихты. – 1985.
  15. Патент UA 102076. Пристрій для завантаження шихти на колосникові грати агломераційної машини. – 2015.

  Рукопис надіслано до редакції 15.04.17

  Переглянути статтю
 • УДК 614.894.3:622.012

  Мета. Метою даної роботи є проведення аналізу існуючих респіраторів, що використовуються в гірничорудній промисловості та впровадження нових моделей
  Методи дослідження. Теоретичний метод дослідження на основі коригування нових і отриманих раніше знань, базою для отримання даних є спостереження та експерименти.
  Наукова новизна. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Її метою є прикладне дослідження зменшення впливу пилу на працівників при застосуванні різних респіраторів.
  Практична значимість. Запропоновано використання нових фільтруючих матеріалів для респіраторів з метою зменшення пилового навантаження на організм працюючого в шкідливих умовах.
  Результати. Вплив виробничих шкідливих факторів обумовлює формування несприятливих реакцій організму, погіршення стану здоров’я, втрати працездатності. Важливу роль у зменшенні нещасних випадків і професійних захворювань відіграє розробка і впровадження колективних засобів захисту: санітарно-гігієнічних, технічних та інших заходів. Однак не завжди ці заходи виявляються досить ефективними. У цьому випадку використовуються індивідуальні засоби захисту від дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів.
  Використання респіраторів дозволяє знизити пиловий вплив на працівника і запобігти розвитку захворювань пилової етиології. Сучасним матеріалом для респіраторів можуть бути фільтротканини з наноматеріалів, що вловлюють частки малих розмірів, не знижують опір диханню. Основною перевагою таких респіраторів слід відзначити невелику вагу, а також мінімальний опір диханню. Остання характеристика дозволяє перебувати в захисному засобі протягом кількох годин. Тиск на працівника буде знижено, що виключить дискомфорт.

  Ключові слова: пил, пневмоконіоз, респіратор, фільтруюча нанотканина.

  Список літератури

  1. Гринберг А.В., Буданова Л.Ф. Пневмокониозы / Справочник профпатолога // Л.: Медицина, 1977. С. 255-287.
  2. Швагер Н.Ю., Комісаренко Т.А. /Основи гігієни праці // Кривий Ріг.- видавничий центр ДВНЗ КНУ. – 2017
  3. Дербін О.В. Аналіз виробничого травматизму та профзахворюваності за 2016 рік. Журнал:Все про охорону праці. – К., 2017, №2, с. 16-17
  4. Измеров Н.Ф., Монашенкова А.М., Артамонова В.Г. и др. Профессиональные болезни // Руководство для врачей: В 2 т. Т.1. М., 1996. С. 23-38.Классификация пневмокониозов. Методические рекомендации. М., 1996.:
  5. Полякова И.А. / Пневмокониозы // В кн: Респираторная медицина. Руководство под ред. А.Г.Чучалина, том 2. М., “Гэотар- Медиа”, 2007, с.335-351.
  6. Краснюк Е.П. Пылевые заболевания легких у рабочих промышленного производства Украины // Украiнський пульмонологiчный журнал. 1998. № 4. С. 13-16.
  7. ГОСТ 12.04.034-77ОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация
  8. ГОСТ 12.4.034-2001 – Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка
  9. Seaton A. Silicosis // Ed. by Morgan W.K., Seaton A. Occupational Lung Diseases. — 3rd ed. — London: WB Saunders, 1995. — P. 222267.
  10. http://invaders.com.ua/tech/4505

  Рукопис надіслано до редакції 03.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 656.11

  Мета дослідження. В статті запропоновано впровадження додаткових заходів щодо підвищення безпеки руху на нерегульованому Т- та Х-подібному перехресті у місті Кривий Ріг. Об’єкт дослідження – транспортні затори на нерегульованому перехресті з нерівнозначними дорогами. Мета роботи – визначення конфліктних та небезпечних зон перехрестя, на яких відбувається перешкода безпеці руху транспортних засобів та пішоходів. Небезпечні ситуації, що виникають на ділянці вулично-дорожньої мережі, яка складається з нерегульованих Т-образного і Х-образного перехресть представляються у вигляді: інтенсивність транспортного потоку, яка перевищує пропускну здатність перехресть; недотримання правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами; відсутність попереджувальних знаків або їх недоречне розміщення.
  Метод дослідження. У роботі використано методи візуального спостереження та імітаційного моделювання.
  Наукова цінність. Наукову цінність представляє розроблена комп’ютерна імітаційна модель перехрестя у програмному середовищі PTV VISSIM з урахуванням отриманих у польових умовах показників інтенсивностей руху транспортних та пішохідних потоків.
  Практична цінність. На основі результатів моделювання встановлено, що значна черга транспортних засобів має місце з вулиці Івана Авраменка до вулиці Космонавтів із зміною напрямку руху на протилежний, та область, що включає лівопоротні потоки транспортних засобів з вулиці Космонавтів на вулицю Івана Авраменка. Результати  моделювання перехрестя показали утворення черги у середньому з 11 автомобілів, що призводить до збільшення часу проїзду певної ділянки шляху. Окрім того, відсутній безпечний підхід пішоходів до зупинки громадського транспорту.
  Результати. На основі отриманих результатів часу руху на маршруті та довжини черги в залежності від періоду доби, розроблено рекомендації щодо підвищення безпеки руху, які полягають у облаштуванні небезпечної ділянки пішохідним переходом для полегшення доступу громадян до зупинки міського транспорту, у розробці проекту з перенесення зупинки маршрутних таксі на менш завантажену другорядну дорогу, та у збільшення ширини проїзної частини небезпечної ділянки.

  Ключові слова: нерегульоване перехрестя, імітаційне моделювання, безпека руху, пасажирський транспорт, пішохідний перехід, транспортний затор.

  Список літератури

  1. J.C. Falcocchio, H.S. Levinson. Road Traffic Congestion: A Concise Guide. Series: Springer Tracts on Transportation and Traffic, Vol. 7. 2015, XXIV, 401 p. 125 illus., 8 illus. in color
  2. F. Soriguera Marti. Highway Travel Time Estimation with Data Fusion. Series: Springer Tracts on Transportation and Traffic, Vol. 11. 1st ed. 2016, XVIII, 212 p. 69 illus., 8 illus. in color.
  3. Palchik A.M. Organizatsiya dorozhnogo ruhu [Traffic managment]: navch. posib. /. – K.: NTU, 2011. – 228 p. (Ukr)
  4. V proshlom godu v Krivom Roge otremontirovali desyatuyu chast dorozhnogo pokryitiya goroda [The tenth of road pavement has been repaired in Kryvoy Rog last year] –https://1kr.ua/news-15221.html. (Rus)
  5. V Krivom Roge budut ustanovlenyi ulichnyie kameryi nablyudeniya [The street video cameras will be adjusted in Kryvoy Rog] – https://1kr.ua/news-22584.html/. (Rus)
  6. Potiychuk O.B. Transportni rozvyazki. [The crossroads: Textbook] navch. posibnik./ O.B. Potiychuk, L.M.Pilipaka, – Rivne: NUVGP, 2013 – 274 p.(Ukr)
  7. Pravila dorozhnogo ruhu Ukrainy [Road Traffic Regulations] – http://pdd.ua/ua. (Ukr)
  8. PTV VISSIM 6. User Manual [Programm PTV Vissim]–http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-us/products/ptvvissim/–(Eng)
  9. Khaled Shaaban. Comparison of SimTraffic and VISSIM Microscopic Traffic Simulation Tools in Modeling Roundabouts/ Khaled Shaaban, Inhi Kim. // Procedia Computer Science. – 2016. – №52. – P. 43 – 50.
  10. Day C. M., A. M. Hainen, and D. M. Bullock. Best Practices for Roundabouts on State Highways. Publication FHWA/IN/ JTRP-2013/14. Joint Transportation Research Program, Indiana Department of Transportation and Purdue University, West Lafayette, Indiana, 2013. doi: 10.5703/1288284315216.

  Рукопис надіслано до редакції 28.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.684

  Мета. Автомобільний транспорт розвивається в усьому світі швидкими темпами, що приводить не тільки до забруднення навколишнього середовища, а й до підвищення дорожньо-транспортних подій, причому не тільки в міських умовах, а й за їх межами.
  Методи дослідження. Тому проблеми підвищення безпеки на автошляхах і при перевезенні пасажирів є надто актуальним завданням.
  Наукова новизна. У роботі наведено основні фактори, що впливають на безпечну експлуатацію автомобільного транспорту, а також основні причини дорожньо-транспортних подій. У тому числі і перевищення швидкості руху, порушення правил маневрування, проїзду перехресть, недотримання дистанції, перехід пішоходами в неустановлених місцях. управління автомобілями в нетверезому стані, виїзд на зустічну полосу, нестандартна поведінка пішоходів, порушення проїзду пішоходних переходів, пішоході у нетверезому стані, дорожні умови, природні випадки.
  Практична значимість. Наведено аналіз зазначених факторів и подано їх відсотковий вміст. До причин дорожньо-транспортних подій наведено додаткові фактори: не сертифіковані автобуси, що здійснюють перевезення, несправний або зношений стан транспортного засобу, низька кваліфікація, втомленість водія, морально зношенні транспортного засобу, порушення правил перевезення і неадекватна поведінка пасажирів.
  У роботі надано статистику дорожньо-транспортних подій проведено їх аналіз, подана статистика травматизму дітей на дорогах і основні причини. Наведено досвід країн Євросоюзу зі зниження травматизму на автомобільному транспорті. Описано основні недоліки роботи громадського транспорту з огляду пасажирів: агресивна поведінка водіїв на дорозі, невміння  та безвідповідальність їх поведінки, антисанітарія і дискомфорт рухомого складу, грубість деяких пасажирів, затримки та збої роботи транспортну, підвищені розмови з мобільних телефонів та ін.
  Результати. У роботі дано рекомендації з покращення безпеки на автодорогах України, у тому числі з оптимізації маршрутів, обґрунтованого призначення кожного виду рухомого складу, підвищення кваліфікації керівного складу транспортних організацій. Представлено загальні висновки з вирішення актуальної задачі  зі зниження аварійності та безпеки на автомобільному транспорті.

  Ключові слова: автомобільний транспорт, безпека руху, пішоходи, дорожно-транспортні події.

  Список літератури

  1. http://www.sai.gov.ua
  2. www.obozrevatel.com/ukr/news
  3. http://pravo-ukraine.org.ua
  4. :https:/www.autocentre.ua/ua/news/sobytie/chomu-breshe-statistika-dtp-v-ukraini-45188.html
  5. http^//hronika.info
  6. Д. Ф. Тартаковский Проблеми неопределенности данньїх при зкспертизе дорожно-транспортньїх происшествий, Издательство: “Юридический центр” (2006)
  7. В.Д. Балакин Зкспертиза дорожно-транспортньїх происшествий, СибАДИ, 2010
  8. Иларионов В.А. Зкспертиза дорожно-транспортньїх происшествийМ.: Транспорт, 1989.
  9. Суняев Л.В. Комментарий к Правилам дорожного движения и основам расследования ДТП. “ГАРАНТ”, 2007.
  10. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. Технические средства организации дорожного движения, ИКЦ «Академкнига», 2005.
  11. Матеріали Всеукраїнської науково-техн. конф. «Шляхи вирішення проблем експлуатації спеціального автотранспортних засобів», 2014, Кривий Ріг, ДВНЗ «Криворізький національний університет» / Лучко М.И, Карпенко К.Г., Гирин И.В. К вопросу о безопасности и комфортности при пассажирских автоперевозках в Украине. – С. 67-71.

  Рукопис надіслано до редакції 09.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.272:622.063.7

  Мета. Дослідження та розробка заходів з підвищення показників вилучення відбитої руди з блоків ІІ черги при випуску обваленої руди на контакті з твердіючим штучним масивом камер І черги.
  Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі був використаний комплексний метод досліджень, що включає в себе аналіз і узагальнення літературних джерел; теорію планування експерименту; теорію і практику випуску руди, моделювання випуску руди на моделях з еквівалентних матеріалів; теорію статистики; багатофакторний аналіз.
  Наукова новизна. Уперше встановлені кількісні залежності втрат руди в гребнях на контакті з твердіючим закладним масивом камер І черги після випуску руди з блоків ІІ черги від висоти відпрацьованої камери і кута нахилу бічних поверхонь трапецеїдальної основи штучних ціликів при формуванні трапецієподібного днища блоку з похилими бічними поверхнями нижньої частини камер І черги.
  Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в розробці:
  методики розрахунку втрат руди в гребнях на контакті з твердіючим закладним масивом камер І черги після випуску обваленої руди з блоків ІІ черги;
  методів поліпшення показників вилучення відбитої руди за рахунок формування бічних поверхонь трапецеїдальної основи штучних ціликів камер І черги адекватних утворюючій воронки випуску блоків ІІ черги;
  методики визначення оптимальних параметрів технології відпрацювання рудних покладів з урахуванням мінімізації втрат руди в гребнях і збільшення показників вилучення відбитої руди з блоків ІІ черги.
  Результати. Експериментально доведено, що втрати руди в гребнях відпрацьованих блоків ІІ черги на контакті з закладним масивом камер І черги залежать від висоти відпрацьованої камери і кута нахилу бічних поверхонь трапецеїдальної основи штучних ціликів і при формуванні кутів нахилу, адекватних утворюючій воронки випуску зменшуються до 0,7-1,2%, збільшуючи вилучення руди з блоку на 4,1-7,8%.

  Ключові слова: вилучення, відбита руда, блоки І та ІІ черги, випуск руди, штучний масив твердіючої закладки, трапецеїдальне днище, моделювання на еквівалентних матеріалах.

  Список літератури

  1. Малахов Г.М., Безух В.Р., Петренко П.Д. Теория и практика выпуска руды. – М.: Недра, 1968. – 311с.
  2. Куликов В.В. Совместная и повторная разработка рудных месторождений. – М.: Недра, 1965. – С. 291.
  3. Инструкция по нормированию, прогнозированию и учету показателей извлечения руды из недр при подземной разработке железных месторождений / Бызов В.Ф., Азарян А.А., Колосов В.А., Моргун А.В., Плеханов В.К., Попов С.О. – Кривой Рог: Минерал, 2003. – 117с.
  4. Пат. 48630 А Украина, МКИ Е 21 С 41/00. Спосіб розробки рудних покладів / Калініченко В.О., Калініченко О.В. (Украина); Заявл. 26.10.2001; Опубл. 15.08.2002, Бюл.№8. – 2 с.
  5. Калиниченко В.А., Калиниченко Е.В. Повышение эффективности извлечения руды при системах с обрушением // Разработка рудных месторождений. – Кривой Рог: Изд-во КТУ. – 2001. – Вып.74. – С. 65-68.
  6. Куликов В.В. Исследование движения отбитой руды при ее выпуске под налегающими пустыми породами // Московский институт цветных металлов и золота. – Сб.№21. – Металлургиздат. – 1952. – С.21-25.
  7. Куликов В.В., Дейнека А.Г. Методика прогнозирования показателей извлечения руды. – М.- Изд. ИГД им.А.А. Скочинского. – 1969. – 161 с.
  8. Куликов В.В. Выпуск руды. – М.: Недра, 1980. – 303с.
  9. Дубынин Н.Г. Выпуск руды при подземной разработке. – М. «Недра», 1965. – 267с.
  10. Балхавдаров Х.А., Сабаткоев М.М., Габараев О.З. Динамика потерь руды на днище между воронками // Изв. вузов. Горный журнал. – 1991. – №10. – С. 24-26.
  11. Балхавдаров Х.А., Сабаткоев М.М. Параметры сферы влияния выработки для выпуска руды // Горный журнал. – 1986. – №2. – С. 14-17.
  12. Guy Lauret et Patrice Brasse / Explortation selective des amas uraniferez: evolution de la methode d’exploitation // Mines carrierez – revue de la sosiete de l’industie minerale. – 1999. – Vol.81. – P. 41-44.
  13. Вольфсон П.М., Камбаров В.А. Определение активного размера выпускных отверстий при различных способах выпуска // Горный журнал. – 1984. – №8. – С. 35-39.
  14. Кунин И.К. Выпуск и доставка руды при подземной разработке. – М.: Недра, 1964. – 198 с.
  15. Протунин Ю.Е. Математическая модель истечения сыпучих материалов // Горный журнал. – 2004. – №10. – С. 82-84.

  Рукопис надіслано до редакції 30.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.382.333

  Мета. Метою даної роботи є дослідження питання формування сигналу завдання електромагнітного моменту системи векторного керування асинхронним двигуном з метою максимізації обсягу повернутої електроенергії до джерела при рекуперативному гальмуванні. Для досягнення поставленої мети виконано отримання аналітичних залежностей, що пов’язують гальмівний момент, створюваний двигуном у режимі рекуперативного гальмування, з обмеженнями величин напруг та струмів, а також параметрами схеми заміщення двигуна; аналіз функціонування двигуна у режимі рекуперативного гальмування при роботі з кутовою швидкістю, що є меншою за базову, а також при роботі з ослабленням поля асинхронного двигуна. Пошук шляхів оптимізації даного процесу є можливим, і в даній роботі представлено аналітичне вирішення даної задачі, в результаті проведення якого отримані залежності, що дозволяють визначити рекомендовану величину сигналу завдання гальмівного моменту для максимізації кількості поверненої електроенергії до джерела.
  Методи дослідження. Дослідження виконувалося з використанням рівнянь стану асинхронного двигуна, що отримуються з використанням ідеалізованої електричної машини, у системі координат d-q. Вони слугували підґрунтям для одержання математичних залежностей, що описують можливості максимізації кількості повернутої до автономного джерела живлення енергії.
  Наукова новизна. Встановлено величину гальмівного моменту у режимі рекуперативного гальмування при роботі з кутовою швидкістю, що є меншою за базову, а також з ослабленням поля, використання якого в системі керування в якості сигналу завдання забезпечує максимальний обсяг повернутої до джерела електроенергії.
  Практична значимість. Практична цінність отриманих результатів полягає у можливості використання представлених залежностей для розробки алгоритмів керування електричними та гібридними транспортними засобами.
  Результати. Розраховані граничні умови існування режиму рекуперативного гальмування для асинхронного двигуна, що дозволяють знайти мінімальну кутову швидкість для такого режиму.

  Ключові слова: асинхронний двигун, рекуперативне гальмування, гальмівний момент, енергоефективність.

  Список літератури

  1. Синчук О.Н. Бездатчиковое векторное управление на основе анизотропных свойств машины [Текст] / О.Н. Синчук, Ю.Г. Осадчук, И.А. Козакевич // Электротехнические и компьютерные системы. – 2014. – № 15. – С. 45-47.
  2. Murthy A.S. Regenerative braking capability of converter-controlled induction machines [Text] / A.S. Murthy, D.P. Magee, D.G. Taylor // IEEE Transportation electrification conference and expo. – 2015. – P. 1-6.
  3. Козакевич І.А. Система бездатчикового векторного керування з використанням релейних регуляторів [Текст] / І.А. Козакевич // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практи- ка. Наукове видання. – 2015. – С. 80-82.
  4. Olarescu N.V. Optimum torque control algorithm for wide speed range and four quadrant operation of stator flux oriented induction machine drive without regenerative unit [Text] / N.-V. Olarescu, M. Weinmann, S. Zeh, S. Musuroi, C. Sorandaru / IEEE Energy conversion congress and exposition. – 2011. – P. 1773 – 1777.
  5. Власьєвський С. В. Повышение эффективности работы электровоза переменного тока с плавным регулированием напряжения в режимах тяги и рекуперативного торможения [Текст] / С. В. Власьєвський, В. Г. Скорик, Е. В. Буняєва, Д. С. Фокін // Електрифікація транспорту. – 2011. – № 1. – С. 30-34.
  6. Висин Н. Г. Результаты исследований по повышению надежности работы системы автоматического управления в режимах тяги и рекуперативно-реостатного торможения на электропоездах ЭР2Т [Текст] / Н. Г. Висин, Б. Т. Власенко, С. А. Соколов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 17. – С. 55-58.
  7. Козакевич И.А. Исследование адаптивного наблюдателя полного порядка для низких угловых скоростей двигателя [Текст] / И.А. Козакевич // Перспективи розвитку сучасної науки: Міжнародна науково-практична конференція: матеріали конференції. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”. – 2014. – С. 65-67.
  8. Сінчук О.М. Аналіз способів покращення динамічних властивостей асинхронних електроприводів зі скалярним керуванням [Текст] / О.М. Сінчук, І.А. Козакевич, Д.О. Швидкий // Якість мінеральної сировини. Збірник наукових праць. – 2014. – С. 553.
  9. Козакевич І.А. Дослідження адаптивних систем для бездатчикового керування асинхронними двигунами при роботі на низьких частотах обертів [Текст] / І.А. Козакевич // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних система. Наука, освіта і практика. – 2014. – С. 29-31.
  10. Осадчук Ю.Г. Алгоритм компенсації ефекту “мертвого часу” в трьохрівневих інверторах напруги [Текст] / Ю.Г. Осадчук, І.А. Козакевич, І.О. Сінчук // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науко- во-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2010. – Вип. 1. – С. 38-41.
  11. Козакевич І.А. Адаптивний спосіб компенсації нелінійних властивостей інвертора напруги для бездатчикового векторного керування на низьких частотах обертів [Текст] / І.А. Козакевич // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2014. – Вип. 1. – С. 19-25.

  Рукопис надіслано до редакції 15.04.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.311.2+621.316.1

  В статті розглянуто режими роботи паралельного генератора у слабкій мережі обмеженої потужності. В якості генератора може виступати об’єкт мережі з альтернативним джерелом енергії або електромеханічна система промислової мережі, що працює в режимі генерації. Застосування таких генераторів значно підвищує надійність електропостачання, дозволяє зменшити втрати при передачі енергії, а також надає можливість регулювати якість електроенергії в точці підключення генератора. Задача оптимального керування такими системами розподіленої генерації є однією із головних задач інтелектуальних мереж (Smart Grid та Micro Grid).
  Щодо електромагнітної сумісності автономного генератора та мережі обмеженої потужності обов’язковим є виконання наступних умов: рівність ЕРС, рівність фаз та рівність частот генератора та мережі. Однак на теперішній час задача надійної синхронізації та оптимальне керування генерацією потужності автономного генератора в слабкій мережі є відкритими питаннями. Обидві названі задачі ускладнюються можливими негативними процесами, які мають місце в таких мережах (фазовий стрибок напруги мережі, забруднення напруги вищими гармоніками, поява згасаючої постійної складової, коливання частоти напруги тощо).
  В роботі сформульовано дві основні задачі для автономного генератора: робота в режимі додаткового живлення навантаження та ліквідація дефіциту потужності з мінімізацією втрат потужності в мережі. Встановлено, що найдоцільнішим режимом передачі енергії генератора протягом циклу «накопичення – розряд» є робота з мінімально можливою напругою в мережі обмеженої потужності. Для забезпечення навантаження номінальнім рівнем потужності при виникненні дефіциту потужності величина ЕРС генератора повинна дорівнювати ЕРС мережі.
  Математичні викладки підтверджено моделювання однофазного генератора, який працює в режимі генерації синусоїдної напруги (Island mode). В ході моделювання також показано вплив вихідного фільтру такого генератора на фазу напруги в точці підключення.

  Ключові слова: Smart Grid, інвертор, генератор, дефіцит потужності.

  Список літератури

  1. Бялобржеський О.В. Комбінована система керування асинхронним генератором із компенсацією реактивної потужності у вузлі електричної мережі / О.В. Бялобржеський, Л. Г. Євтушенко // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2016. – Вип. 1/2016 (33). – С. 83–89.
  2. Климов В.П. Топологии источников бесперебойного питания переменного тока (ИБП) / В.П. Климов, А.А. Портнов, В.В. Зуенко // Электронные компоненты, 2003. – №7. С. 14-18.
  3. Козлов В.С. Аспекти впровадження силових активних фільтрів на промислових об’эктах / В.С. Козлов, І.І. Пересунько, А.О. Антоненко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016.-№3(126).-С.46-49.
  4. Малышков Г.М. Параллельная работа инверторов / Г.М. Малышков // Практическая силовая электроника. – 2009. – №3 (35). – С. 3-8.
  5. Синчук О.Н. Система управления электропотреблением горнорудных предприятий с целью повышения электроэнергоэффективности добычи железорудного сырья / О.Н. Синчук, И.О. Синчук, С.Н. Бойко // Технічна електродинаміка, 2016. – №6. – С. 60-62.
  6. Труднев С.Ю. Исследование параллельной работы ШИМ-инвертора и однофазной сети / С.Ю. Труднев // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. – 2014. – №6. – С.60-66.
  7. Bascope R. Multi-state commutation cells to increase current capacity of multi-level inverters / R. Bascope, J. Neto, G. Bascope // Telecommunications Energy Conference (INTELEC), October 2011.
  8. Bauer J. Solar power station output inverter control design / J. Bauer, J. Lettl // Radioengineering. – 2011. – Vol. 20, no. 1. – P.258-262
  9. Bortis D. ηρ-Pareto Optimization and Comparative Evaluation of Inverter Concepts considered for the GOOGLE Little Box Challenge / D. Bortis, D. Neumayr, J. W. Kolar // Proceedings of the 17th IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL 2016), Trondheim, Norway, June 27-30, 2016.
  10. Martins A. Robust converter synchronization to a weak grid through a DFT-based method / A. P. Martins, J. C. Ferreira // Renewable Energy & Power Quality Journal. – 2006. – Vol. 1, No.4. –P.57-63.
  11. Rigbers K. High-efficient Soft-Switching Converter for Three-Phase Grid Connections of Renewable Energy Sys- tems / K. Rigbers, P. Lurkens, M. Wendt and other // Power Electronics and Drives Systems Conference (IEEE PEDS 2005), February 2006. – pp.246-250.
  12. Shi L. The Bi-directional Three-Phase PWM Rectifier Inverter for Electric Vehicle Charging Station / Lei Shi, Haiping Xu, Dongxu Li, Zuzhi Zhang, Yuchen Han and Zengquan Yuan // Journal of Energy and Power Engineering. – 2013. – No. 7. – pp.1370-1376.
  13. Uemura H. System-level optimization of three-phase three-level T-type UPS system: dissertation for the degree of Doctor of Sciences / ETH.- Zurich, 2015.- 168 p.
  14. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.- М.: Издательство стандартов, 1999.- 31 с.
  15. Yang J.-Z. A precise calculation of power system frequency and phasor / J.-Z. Yang, C.-W. Liu // IEEE Trans-actions on Power Delivery. – April 2000. – Vol. 15, no 2. – P. 494-499.

  Рукопис надіслано до редакції 05.04.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.235: 622.271

  У статті аналізуються умови, за яких вибухове руйнування кристалічних порід здійснюється за допомогою взаємодіючих свердловинних зарядів бризантних вибухових речовин.  При цьому враховується суперпозиція пружних хвиль, випромінених від різних рядів свердловин та відображених від поверхонь уступу.
  Мета. Головна мета дослідження – визначити основні, найбільш суттєві фактори, що впливають на властивості порід і складених ними масивів, конкретно – на поширення в них акустичних хвиль. Мета ця присвячена вирішенню нагальної проблеми скорочення питомого споживання вибухових речовин для дроблення породи шляхом зміни порядку виконання технологічних операцій і параметрів свердловинних зарядів з урахуванням анізотропії порід, що підриваються.
  Методи досліджень полягають в аналізі геологічних даних по залізорудних родовищах Кривбасу, проектної документації, виробничих даних гірничих підприємств і кар’єрів, наукових публікацій та їх подальшому синтезы й формулюванні розроблених положень у відповідності до надійно апробованих методів.
  Наукова новизна полягає у виконанні дослідження хвильових процесів в породному масиві відомими способами, але відповідно до сформованої методичної послідовності та структурної алгоритмізації, цільова орієнтація яких конкретно відповідає поставленим цілям.
  Практичне значення виконаного аналізу полягає в підтвердженні придатності аналізованих методів для вирішення інженерних і прикладних задач досліджень у викладеній постановці.
  Результати. Виконаний аналіз хвильових процесів в пружному середовищі, яке представлене ​​скельним субстратом, підтвердив, що для вирішення задач управління суперпозицией (взаємодією) хвиль в цьому середовищі цілком можна застосувати випробувані методи. Отримані результати підтверджують доцільність прийнятої схеми й алгоритму обчислювальних операцій для умов дроблення скельного субстрату свердловинними зарядами.
  Оригінальність полягає в тому, щоб визначити комплексний підхід до вирішення поставленого завдання і ряд пріоритетних технічних рішень.
  Висновки. Подальший розвиток і застосування результатів досліджень забезпечить значне зниження собівартості залізорудної продукції за рахунок підвищення ефективності буропідривних робіт в кар’єрі.

  Ключові слова: руда, вибухові руйнування, відкрита яма, акустичні хвилі, вибухові роботи, свердловинні заряди.

  Список літератури

  1. Кутузов Б.Н. Методы ведения взрывных работ. Часть 1. – М.: Горная книга, 2009. – 471 с.
  2. Перегудов В.В., Жуков С.А. Пути повышения качества взрывных работ при разрушении горных пород сложной структуры. Монография. – Кривой Рог: Издательский дом, ISBN 966-7388-47-6. 2002. – 305 с.
  3. Кузнецов В.М. Математические модели взрывного дела. – Новосибирск: Наука, 1977. – 259 с.
  4. http://industry-portal24.ru/razrushenie/2738-udarno-volnovaya-teoriya-vzryvnogo-razrusheniya.html
  5. Musgrave M.J.P. Crystal acoustics. Introduction to the study of elastic waves and vibrations in crystals, S.F., 1970.
  6. Бухаров Г.Н., Михайлов Ю.В. Влияние параметров конструкции заряда на форму взрывного импульса давления продуктов детонации // Геология и разведка. Изв. вузов. – 1969. – №6. – С. 119-123.
  7. Воскобойников И.М., Кирюшкин А.Н., Афанасенко А.Н. Оценка импульсов детонационных волн во взрывчатых веществах с инертным наполнителем // Взрывное дело. – М.: Недра, 1975. – №75/32. – С. 43-47.
  8. Паршаков Ю.П. Влияние свойств массива и параметров взрывного импульса на дробящее действие взрыва
  // Взрывное дело. – М.: Недра, 1984. -№86/43. – С. 15-21.
  9. Суханов А.Ф., Кутузов Б.Н. Разрушение горных пород взрывом. – М.: Недра, 1983. – 344 с.
  10. Баум Ф.А., Санасарян Н.С. Влияние условий инициирования ВВ на величину и распределение удельных импульсов взрыва вдоль образующей скважины // Взрывн. дело. – Сб. 59/16. – М.: Недра, 1967. – С. 13-18.

  Рукопис надіслано до редакції 13.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 553.4

  Мета. Зменшення розмірів і рівня забруднень на прилеглій до кар’єру селитебній території, поліпшення екологічної обстановки і захист від шкідливого антропогенного впливу дозволять зменшити розміри санітарно-захисної зони при виробництві відкритих гірничих робіт. Мета даної роботи важлива для кожного надрокористувача – зробити так, щоб санітарно-захисну зону максимально звузити. Цього можна досягти за рахунок зміни типу вживаного устаткування і впровадження нових технологій, наприклад, при застосуванні в кар’єрі елементів підземної розробки родовища. Потреба у цьому виникає, як правило, на гірничодобувних підприємствах, розташованих недалеко від населених пунктів.
  Методи досліджень. Пошук наукової інформації, що міститься в літературі, звітах тощо, ознайомлення з літературними джерелами, огляд і обробка наукової інформації з метою визначення можливих напрямів і методів подальшої роботи, вивчення даних, аналіз, а також поглиблення знань з досліджуваного питання, класифікація, системний аналіз. Розглядаються виробничі процеси шахти і кар’єра, дослідження яких можна віднести як до галузевим, так і до прикладних, оскільки вони спрямовані на вдосконалення існуючих засобів виробничої діяльності, сприяють при цьому охороні навколишнього природного середовища.
  Наукова новизна. Запропоновано комплекс заходів, який полягає в експлуатації кар’єру з застосуванням елементів підземного відпрацювання родовища з впровадженням нового технологічного процесу (механического руйнування скельних гірських порід) та обладнання для його здійснення (гідромолот на екскаваторі), що згідно з існуючим положенням сприяє зменшенню розміру санітарно-захисної зони.
  Практична значимість. При відпрацюванні кар’єра в обмежених умовах за новою технологією згідно рекомендацій забезпечується зменшення виділення шкідливих виробничих факторів, тобто викиду забруднюючих речовин (пилу і газів), рівня сейсмічного впливу на прилеглу до кар’єру територію. Розглянута можливість зниження екологічного навантаження на навколишню територію при відпрацюванні кар’єра «Південний».
  Результат. Поліпшується екологічна обстановка території, прилеглої до кар’єру і покращується її захист від шкідливого антропогенного впливу виробничих процесів. Зменшуються розміри санітарно-захисної зони, з’являється можливість розширення селітебної зони навколо кар’єра.

  Ключові слова: Виділення пилу і газів, санітарно-захисна зона, елементи підземних робіт на відкритих роботах.

  Список літератури

  1. Азарян А.А., Козуб Н., Прилепа Л. Исследования техногенного воздействия горных разработок на участок литосферы // Вісник Криворізького технічного університету. Збірник наукових праць. Випуск 26, Кривий Ріг: КТУ, 2010. Стр. 240-245.
  2.Горное дело // Ю.П. Астафьев, В.Г. Близнюков, О.Г. Шекун и др.- 2-е изд., перераб. и доп.- М., «Недра», 1980. 367с
  3.Салганик В.А. Світові тенденції розвитку техніки та технології видобутку залізних руд // Пути решения проблем открытой и подземной разработки месторождений полезных ископаемых. Сб. научн. тр.- Кривой Рог: ГП «НИГРИ», 2007. Стр. 203-210.
  4. Параметры комплексной разработки месторождения/А.Д. Черных, И.А. Калиновский, А.М. Маевский, Д.В. Гордон// «Січ»: Дніпропетровськ. 1993, 318 стр.
  5.Крупномасштабные технологии добычи магнетитовых кварцитов на шахтах Кривбасса /В.В. Цариковский, А.П. Григорьев, Вал. В. Цариковский, Е.И. Яценко, В.В. Сакович, А.Ф. Мигуль // Пути решения проблем открытой и подземной разработки месторождений полезных ископаемых. Сб. научн. тр.- Кривой Рог: ГП «НИГРИ», 2007. Стр. 17-25.
  6. Перспектива и тенология отработки магнетитовых кварцитов в Кривбассе /Ф.И. Караманиц, В.С. Ричко, Ю.А. Плужник, А.П. Григорьев, Вал. В. Цариковский, Е.И. Яценко //Разработка рудных месторождений. Научно- технический сборник. Выпуск 92, Кривой Рог: КТУ, 2008. Стр. 47-50.
  7. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. № 173 від 19.06.96. Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 24 липня 1996 р. за N 379/1404.
  8. Орещук Л. Сила уверенности и единства. Газета Металлург, 2008-05-08; http://ukraine.arcelormittal.com.
  9. Бабец Е.К. Развитие подземной добычи железной руды на Украине в период 1991-2010 г.г. // Сбірник наукових праць державного підприємства «Науково-дослідний гірничорудний інститут», вип. №53. Кривий Ріг.- 2011г., стр.14-20.
  10. Порцевский А.К. Подземные горные работы. Для студентов специальностей «Открытые горные работы», часть 1,2- «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Учебное пособие в 4 частях. Московский государственный университет, М. 2005 г. 80 стр.

  Рукопис надіслано до редакції 15.04.17

  Переглянути статтю
 • УДК 004.89: 621.311.161

  Метою роботи є розробка формальних методів уніфікації форм представлення знань в системах штучного інтелекту для автоматизації прийняття управлінських рішень в кризових ситуаціях, обґрунтування використання формально-лінгвістичного підходу до подання професійних знань в системі підтримки рішень диспетчера енергосистеми, а також до опису евристик при реалізації логічного висновку. Теоретична розробка і практичне впровадження уніфікованої, інтегральної моделі подання знань в СППР є актуальною науковою проблемою.
  У роботі використані методи математичної логіки, формальної лінгвістики, регресійного аналізу, матричного аналізу, електроенергетичних систем, пошукового і формуючого експерименту з подальшою автоматизованою обробкою даних з метою перевірки висунутих в роботі гіпотез.
  Наукова новизна роботи полягає в розробці моделі взаємозв’язку і взаємозалежності форм представлення професійних знань і моделі їх ієрархічного узагальнення, застосування єдиних евристик до різних структур представлення знань. Розроблені моделі, підходи і методики інваріантні по відношенню до конкретних професійних галузях і мають високий ступінь універсальності. Запропоновано єдиний системно-діалектичний підхід до подання та аналізу знань. Розроблено єдині евристики стосовно як до окремих компонентів знань, так і їх мережевим структурам.
  Практична значимість роботи полягає в практиці впровадження запропонованої моделі системи підтримки рішень в практику ліквідації кризових ситуацій в електроенергетичних системах, що дозволить скоротити збитки і підвищити якість управління їх технологічними процесами.
  Результатами роботи є єдиний системно-діалектичний підхід до подання та аналізу професійних знань. Запропоновано взаємопов’язана ієрархія форм представлення знань, що включає в себе знання різних рівнів про когнітивної діяльності системи підтримки рішень диспетчера. Розроблено формальна модель уніфікації форм представлення знань, формальна система введення обмежень для специфікації форм представлення знань. Запропоновано методики впровадження блоків системи підтримки рішень в управлінські інформаційні цикли діючих технологічних ланцюгів.

  Ключові слова: евристика, автоматизація, база знань, диспетчеризація, режим, ситуаційний, лінгвістичний, семантика, експерт, регресія, енергосистема, оптимальний, інкорпорація

  Список літератури

  1. Интегрированные экспертные системы диагностирования в электроэнергетике/ Б.С. Стогннй, В.А. Гуляев, А.В. Кириленко и др./ Под ред. Б. С. Стогния.– К.: Наук, думка, 1992.- 246 с.
  2. Лорьер Ж.-Л. Системы искусственного интеллекта. – М.: Мир, 1991. – 586 с.
  3. Любарский Ю.Я. Представление знаний об объекте управления в диспетчерских информационных системах//Программирование.–1978.–№1– С. 41–50.
  4. Змитрович А.И. Интеллектуальные информационные системы. – Минск: НТООО “ТетраСистемс”, 1997. – 368 с.
  5. Любарский Ю.Я. Автоматизация анализа ситуаций в диспетчерских информационных системах // Электрические станции,–1978.–№ 11.– С. 13–17.
  6. Любарский Ю.Я., Моржин Ю.И. Отечественные оперативно-информационные комплексы АСДУ энергосистемами. “Электрические станции”, 2001г., №2, стр. 27-31.
  7. Башлыков А.А. Проектирование систем принятия решений в энергетике.– М.: Энергоатомиздат, 1986.– 120 с.
  8. Сулейманов В.Н., Котов И.А. Комплексный подход к представлению знаний в экспертных системах // Энергетика и электрификация.– 1991.– № 1– С. 52–54.
  9. Представление и использование знаний / Под ред. Уэно Т., Исидзука М. – М.: Мир, 1989. – 230 с.
  10. Любарский Ю.Я. Интеллектуальные информационные системы / Любарский Ю.Я. – М. : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. – 232 с
  11. Котов И.А. Автоматизация интеллектуальных систем поддержки решений оперативного управления путем инкорпорации профессиональных онтологий / Вестник НТУ “ХПИ”. Серия: Информатика и моделирования. – Харков: НТУ “ХПИ”. – 2016. – № 44 (1216) – С. 63 – 76
  12. Сулейманов В.Н., Котов И.А. Инструментальная реализация представления знании в виде семантических сетей//Энергетика и электрификация.– 1992.– № 4.– С. 51–55.
  13. Котов И.А., Константинов Г.В. Представление логических моделей принятия решений в продукционных экспертных системах на основе аппарата сетей Петри / Разраб. рудн. месторожд., 2008. – Кривой Рог. КТУ. – Вып. 92. – С. 189–193.
  14. Чебан В.М. Управление режимами электроэнергетических систем в аварийных ситуациях: Учеб. Пособие для электроэнергет. спец. вузов / В.М. Чебан, А.К. Ландман, А.Г. Фишов. – М.: Высш.шк., 1990. – 144с.
  15. Баринов В. А. , Совалов С. А. Режимы энергосистем: Методы анализа и управления. – Москва: Энергоатомиздат, 1990. – 440 с.

  Рукопис надіслано до редакції 31.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 65.011.56:656.054.1

  Мета. Метою даної роботи є підвищення ефективності керування рухом транспорту на перехресті шляхом дослідження і розроблення автоматизованої системи інтелектуального керування на базі апарата нечіткої логіки; визначення критеріїв для знаходження тривалості зеленого та червоного тактів перемикань світлофора; формалізація процесу підтримки прийняття рішень інтелектуальною системою керування за допомогою математичних методів та алгоритмів.
  Методи дослідження. У роботі використанні методи математичної статистики і теорії ймовірності для обробки результатів експериментів, методи аналітичного конструювання і комп’ютерного моделювання при синтезі та аналізі систем керування транспортними потоками та методи нечіткої логіки для формалізації процесу керування.
  Наукова новизна. Запропонований підхід до розроблення автоматизованої системи інтелектуального керування транспортними потоками із застосуванням технології машинного зору відрізняється від відомих тим, що формування керуючих впливів здійснюється на основі показника кількості транспортних засобів, які знаходяться на відстані, не меншій за розраховане значення, від перехрестя, що дозволяє зменшити навантаження на підсистему машинного зору і підвищити якість керування.
  Практична значимість. Отримані аналітичні залежності значень довжини відстані, на якій встановлюється відеодетектор, від кількості смуг автодороги. Дане рішення дає змогу системі детектування транспортних засобів враховувати лише значимі автомобілі, кількість яких впливає на формування нечіткого висновку щодо задання тривалості тактів світлофора. Реалізація інтелектуальної системи надає можливість ефективніше керувати рухом автотранспорту в умовах дорожньої мережі міста. Розроблені алгоритми забезпечують при наявності транспортних засобів в області видимості камери підрахунок їх кількості із урахуванням чисельності смуг дороги, а розроблена підсистема прийняття рішень здійснює керування тактами зеленого та червоного світла світлофора.
  Результати. Результатом роботи є математична модель та підсистема прийняття рішень щодо керування тривалістю тактів світлофора на регульованому перехресті. Розрахунок відстані, на якій буде встановлено камеру для детектування автомобілів, дає можливість брати до уваги лише корисні для системи транспортні засоби, які несуть вплив на тривалість тактів світлофора. Для формування керуючих впливів у системі запропоновано систему, побудовану на основі нечіткої логічного висновку.

  Ключові слова: інтелектуальна система, автоматичне керування, нечітка логіка, імітаційна модель, регульоване перехрестя, керування світлофором на перехресті.

  Список літератури

  1. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: Учебник для вузов / Ю.А. Кременец, М.П. Печерский, М.Б. Афанасьев – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 279 с.
  2. Алексеев В.О. Многоагентная система управления движением транспортных средств на перекрестках дорог / В.О. Алексеев, Ю.А. Ковтунов, С.В. Пронин // Інформаційні технології і мехатроніка. Освіта, наука та працевлаштування: зб. наук. пр.- Х.: Стиль-Издат, 2016. – С. 6–8.
  3. Шуть В. Н. Мультиагентное управление движением транспортных средств в улично-дорожной сети города / В. Н. Шуть [Електронний ресурс] // Штучний інтелект. – 2014. – № 4. – С. 123-128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/II_2014_4_15. – Назва з екрану.
  4. Климович А. Н., Рыщук А. С., Шуть В. Н. Современные подходы и алгоритмы управления транспортными потоками // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2015. – №. 3.
  5. Макаров В.В. Проект адаптивной системы управления движением транспортных средств и пешеходов на перекрестке по технологии MDD/MDA. «Системы проектирования технологи ческой подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта (CAD/CAM/PDM-2012)». Труды 12-й международной конференции. Под ред. Е.И.Артамонова. М., Институт проблем управления РАН.– 2012.
  6. Воробьев Э.М. АСУ дорожным движением: монография / Э.М. Воробьев, Д.В. Капский. – Мн. : УП НИИСА, 2005. – 88с.
  7. Оборудование для управления дорожным движением [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://komkon.ua/ru/products/tr_cntr_equipmt. – Назва з екрану.
  8. Андронов С.А. Разработка и исследование имитационной модели светофорного регулирования на основе нечеткой логики в среде Anylogic : тезисы доп. научно-практической. конф., 21–23 октября 2015 г. / Седьмая всероссийская научнопрактическая конференция «ИММОД». – М : ФЭН, 2015. – С. 443-449.
  9. Кретов А.Ю. Обзор некоторых адаптивных алгоритмов светофорного регулирования перекрестков. Известия Тульского государственного университета, Технические науки Выпуск 7, часть 2. – Тула : Издательство ТулГУ, 2013. – 390 с.
  10. Кадиленко Е.С. Определение оптимальной траектории движения транспортного средства на определённом участке карты / Е. С. Кадиленко, О. П. Тимофеева // XI Международная молодёжная конференция «Будущее технической науки» – 2012. – С. 45-46.
  11. Живоглядов В. Г. Теория движения транспортных и пешеходных потоков – Ростов-на-Дону. : журн. «Изв.вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки», 2005. – 1094 с.
  12. Нойферт Э. Строительное проектирование – М. : Архитектура-С, 2014. – 592 с.

  Рукопис надіслано до редакції 17.04.17

  Переглянути статтю
 • УДК 65.012.2

  Мета. Метою даної публікації є обґрунтування доцільності застосування нової методики ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, яка враховує специфіку діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств у сфері здійснення ремонтної діяльності та дозволяє більш точно спланувати обсяг необхідного ресурсного забезпечення на етапі планування проекту з метою мінімізації виникнення перевитрат проекту на етапі його реалізації.
  Методи дослідження. У статті доводиться доцільність застосування проектноорієнтованих методів до управління проектами напротивагу традиційному операційному управлінню.
  Наукова новизна. Запропоновано новий методичний підхід до ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, оснований на методі використання ресурсів у процесі реалізації проекту, який відрізняється від існуючого підходу на основі трудомісткості виробництва, що дозволяє визначити ресурсоємність і час реалізації проекту ремонтних робіт.
  Практична значимість. Запропонована методика ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання дозволяє більш точно виокремити витрати на здійснення проектної діяльності в умовах функціонуючого машинобудівного підприємства. Крім цього, новий підхід дозволяє більш точно спланувати обсяг непрямих витрат на етапі планування проекту з метою мінімізації перевитрат ресурсів на етапі реалізації проекту.
  Результати. Запропонована методика ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, яка дозволяє визначити механізм розподілу прямих та непрямих витрат виробництва між операційною та проектноорієнтованою видами діяльності і, як наслідок, більш точно визначити обсяг непрямих витрат проекту; враховує можливість настання ситуації недозавантаження виробництва, коли можлива ситуація наявності непрямих витрат за відсутності прямих; дозволяє моделювати зміну технологічного процесу, об’єднання чи зміни порядку виконання певних технологічних операцій з метою прийняття управлінських рішень щодо реалізації проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання.

  Ключові слова: проект, ремонт і модернізація, складне технологічне обладнання, ресурс, ресурсне планування.

  Список літератури

  1. Project management / Управление проектами: Толковый англо-русский словарь-справочник. / Под ред. проф. В.Д. Шапиро; Проект Менеджмент Консалтинг, ЗАО. – М.: Высшая школа, 2000. – 379 с.
  2. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. Креативные технологии управления проектами и программами: Монография. – К.: Саммит-Книга, 2010. – 768 с.
  3. Бушуев С.Д. Управление закупками в проектах: в 2 т. / С.Д. Бушуев, В.В. Морозов. – К.: Украинская ассоциация управления проектами, 1999. Т. 1: Главы 1-4. – 185 с.
  4. Дружинин Е.А. Методологические основы риск-ориентированного подхода к управлению ресурсами проектов и программ развития техники [Текст]: дис…д-ра техн. наук: 05.13.22 / Дружинин Е. А.; Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». – Х., 2006. – 404 с.
  5. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 528 с.
  6. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.
  7. Мир управления проектами: основы, методы, организация, применение / Под ред. Х.Решке, Х. Шелле. Пер. с англ. А.В. Позняков, В.В. Познякова. – М.: Аланс, 1994. – 303 с.
  8. Новиков Д.А. Методология управления. / Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2011. – 128 с.
  9. Попов С.О., Попрожук О.О. Проектноорієнтована діяльність в галузі промислових ремонтів і модернізації обладнання // Науковий журнал «Молодий вчений». № 3 (18) березень, 2015 р., Частина 1. – 2015. – с. 189-192.
  10. Попов С.О., Попрожук О.О. Проблема ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання // Науково-технічний збірник «Гірничий вісник». № 97. – 2014. – с. 161-165.
  11. Тесля Ю.Н. Система управления проектами авиастроительного предприятия / Ю.Н. Тесля, А.В. Егорченков, Н.Ю. Егорченкова, Д.С. Катаев, Н.А. Черная // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 8. – С. 55-59.
  12. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 398 с.
  13. Управление проектами (Зарубежный опыт) / А. Кочетков и др.; Санкт-Петербургская академия недвижимости. – СПб.: Два Три, 1993. – 446 с.
  14. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / А.С. Товб, Г.П. Ципес. – М.: Олимп-Бизнес, 2003. – 240 с. Шахов А. В. Проектно-орієнтоване управління життєвим циклом ремонтоздатних технічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / А. В. Шахов. – Одеса, 2007. – 38 с.

  Рукопис надіслано до редакції 10.04.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.807:622.272

  Мета. Встановлення робочих параметрів зрошувальної установки для визначення ефективних режимів її роботи в процесі очищення рудникового повітря від шкідливих домішок.
  Методи. Для досягнення поставленої мети застосовувалися методи наукового аналізу і узагальнення результатів досліджень; аналіз взаємозв’язку параметрів гідропилогазоочищення і ежекції повітря; фундаментальні положення фізики, аеро й гідродинаміки для розроблення способів пилоподавлення в глибоких шахтах; лабораторні і промислові дослідження та статистична обробка їх результатів.Очищення рудникового повітря від шкідливих домішок в гірничих виробках є однією з найважливіших задач сьогодення. Гірниче виробництво супроводжується забрудненням рудникового повітря шкідливими домішками, серед яких чільне місце посідають пил і отруйні гази – оксид вуглецю СО і оксиди азоту NO + NO2, тощо. Потрапляючи в організм працюючих, шкідливі речовини викликають професійні захворювання на пиловий бронхіт, а в деяких випадках настає гостре отруєння. Покращення умов праці в шахтах дозволить зменшити кількість професійних захворювань працюючих, підвищити культуру виробництва і збільшити продуктивність праці. У зв’язку із цим очищення рудникового повітря  від шкідливих домішок, якими є пил і отруйні гази, має велике соціальне і економічне значення. Для очищення повітря в гірничих виробках необхідно впроваджувати відомі і розробляти нові засоби, які дозволять підвищити ефективність боротьби зі шкідливими виділеннями в атмосферу при ведінні технологічних процесів з видобутку мінеральної сировини. Більшість існуючих засобів пилогазоподавлення заснованих на взаємодії продуктів вибуху з диспергованою водою, не забезпечують уловлювання найбільш небезпечних дрібнодисперсних частинок (˂ 10 мкм), а зниження концентрацій шкідливих газів, наприклад, оксиду вуглецю при цьому практично не відбувається.
  Наукова новизна полягає у встановленні параметрів інерційного руху крапель рідини та коагуляції пилу з адсорбцією шкідливих газів на їх поверхнях.
  Практична значимість полягає у підвищенні ефективності очищення рудникового повітря шляхом його зрошення за допомогою гідравлічних завіс, які працюють під високим тиском води, що надходить із трубопроводу загальношахтної мережі.
  Результати. Встановлення техніко-економічних параметрів установки для гідропилогазоочищення гідравлічними завісами високого тиску.

  Ключові слова: шахта, забруднення, очищення, завіса, струмінь, тиск, дисперсність, крапля

  Список літератури

  1. Гого В. Б. Обоснование параметров диффузор-конфузорных элементов гидродинамической установки пылеулавливания / В. Б. Гого, В. Б. Малеев, А. С. Булыч // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – 2007. – № 13 (123). – С. 40–44
  2. Фролов А.В. Основы гидрообеспыливания / А.В. Фролов, В.А. Телегин, Ю.А. Сечкарев // Безопасность жизнедеятельности. – № 10, 2007. – С. 95-100
  3. Фролов А.В. Исследование высоконапорного гидрообеспыливания пылеулавливающими водовоздушными эжекторами с плоскоструйными форсунками / А.В. Фролов, В.А. Телегин // Горный информационно-аналитический бюллетень. Аэрология. – Вып. 5, 2008. – С. 164-168
  4. Кокорин О.Я. Современные системы кондиционирования воздуха / О.Я. Кокорин. – М.: Изд-во физико- математической литературы, 2003. – 272 с.
  5. Jundika, C., Agus, P. Arun, S. (2015) «Introduction and evaluation of a novel hybrid brattice for improved dust control in underground mining faces : а computational study», International Journal of Mining Science and Technology. – V. 25, Issue 4, pp. 537–543
  6. Журавлев В.П. Моделирование и проектирование систем гидрообеспыливания / [В.П. Журавлев, В.И. Саранчук, Н.А. Страхова и др]. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 40-82
  7. Бересневич П.В. Обоснование параметров и технологических схем использования эжекторной установки в процессе пылегазоподавления и проветривания выработок / П.В. Бересневич, А.А. Лапшин // Разработка рудных месторождений – Вып. 89, 2005. – С. 199-203
  8. Bakhtavar E., Shahriar K., Mirhassani A. (2012) «Optimization of the transition from open-pit to underground operation in combined mining using (0-1) integer programming». The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy. – V. 112, pp. 1059-1064
  9. Zegong, L., Kicki, J., Xinzhu, H., Shujie, Y. (2010) «Mine Safety and Efficient Exploitation Facing Challenges of the 21st Century», International Mining Forum, 300 p.
  10. Бересневич П.В. Нормализация состава атмосферы современных железорудных карьеров Кривбасса / П.В. Бересневич // В сб. разработка рудных месторождений. – Вып. 8, 2002. – C. 16-17
  11. Куроченко В.М. Способ определения оптимальних расходов взрывчатых веществ при проведении горных выработок / В.М. Куроченко, В.В. Торяник // В сб. Охрана труда и окружающей среды на предприятиях горно- металлургического комплекса, 1999. – С. 31-55
  12. Лапшин О.Є. Вентиляція гірничих виробок при відкрито-підземній розробці залізних руд / О.Є. Лапшин, О.О. Лапшин, Д.О. Лапшина // Качество минерального сырья : сб. научн. трудов. Кривой Рог. – 2014. – С. 206–213
  13. Volkwein, J.C., Vinson, R.P., Page, S.J., McWilliams, L.J., Joy, G.J., Mischler, S.E., Tuchman, D.P. (2006) «Laboratory and field performance of a continuously measuring personal respirable dust monitor» Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH). – № 2006–145, RI 9669
  14. Chekan, G.J., Listak, J.M., Colinet, J.F. (2001). «Laboratory testing to quantify dust entrainment during shield advance». Proceedings of the Seventh International Mine Ventilation Congress (Krakow, Poland, June 17–22, 2001), pp. 291–298
  15. Goodman, G.R., Pollock, D.E., Beck, T.W. (2004). A comparison of a directional spray system and a flooded-bed scrubber for controlling respirable dust exposures and face gas concentrations. Proceedings of the 10th U.S./North American Mine Ventilation Symposium (Anchorage, AK, May 16–19, 2004), pp. 241–248
  16. Корж В.А. Вплив електроактивації аерозолю на інтенсивність пилогазоподавлення при провітрюванні / В.А. Корж В.А., О.О. Лапшин // Проблеми охорони праці в Україні. – Вип. 8, 2004 – C. 32-39

  Рукопис надіслано до редакції 07.04.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622:274

  Мета визначення місця дії руйнівної сили на контурі підземної гірничої виробки розташованої як в зоні впливу гірничих робіт так і за її межами в різномодульному масиві з урахуванням дії техногенних сил. Розробити методику визначення граничного тиску на контурі виробки в залежності від радіус кривизни склепіння утворюючої виробку.
  Методи дослідження. При вирішенні питання стійкості гірничих виробок в різномодульному гірничому масиві та визначення кутової точки руйнівного тиску на контурі виробки склепінної форми застосувався аналітичний метод досліджень з урахуванням практики роботи шахт Кривбасу з встановленням певних обмежень при її використанні.
  Наукова новизна. Розроблена методика визначення тиску на контурі виробки, яка відрізняється від відомих розрахунком кута діючого руйнівного тиску на контурі виробки в різномодульному масиві гірських порід від глибини розробки, радіусу кривизни склепіння утворюючої виробку та з урахуванням напружень що виникають при очисному вийманні. Отримані залежності руйнівного тиску від кута прикладеного навантаження до контуру виробки.
  Практична значимість. Можливість коригування параметрів гірничих виробок на стадії проектування відробки блоку безпосередньо при проходці гірничої виробки в однорідних та неоднорідних породах з урахуванням техногенних сил та куту зсуву порід в яких пройдено виробку. Вибір найбільш доцільного радіусу кривизни склепіння утворюючої виробку, який дозволить підвищити стійкість породам навколо виробки.
  Результати. Запропонована методика визначення кутової точки руйнівного тиску на контурі гірничої виробки з урахуванням техногенних сил, яка дає можливість визначити тиск та слабе місце на контурі гірничої виробки в умовах однорідного та неоднорідного гірського масиву. Дана методика дозволяє розрахувати тиск який діє на контур виробки з урахуванням раніше відробленого очисного блоку, що знаходиться в безпосередній близькості.

  Ключові слова: напруження, кутова руйнівна точка, виробка, радіус кривизни склепіння, тиск, очисний блок.

  Список літератури

  1. Ступнік М.І. Визначення параметрів воронки обвалення в зоні підземних гірничих робіт при розробці залізорудних родовищ / М.І.Ступнік, С.В.Письменний // Вісник КТУ. – 2010. – № 26. – С. 26-29.
  2. Ступнік М.І. Комбіновані способи подальшої розробки залізорудних родовищ Криворізького басейну / М.І.Ступнік, С.В.Письменний // Гірничий вісник: Науково-технічний збірник. – 2012. – № 95(1). – С. 3-7.
  3. Письменный С.В. Отработка сложноструктурных залежей богатых руд камерными системами разработки / С.В.Письменный // Гірничий вісник: Науково-технічний збірник. – 2014. – № 97. – С. 3-7.
  4. Stupnik N.I. Testing complex-structural magnetite quartzite deposits chamber system design theme / N.I. Stupnik, V.A. Kalinichenko, V.A. Kolosov, M.B. Fedko, S.V. Pismennyi // Metallurgical and mining industry, No.2. – 2014. – S 89-93.
  5. Логачев Е.И. Отработка сложно-структурных залежей подземным способом / Е.И. Логачев, Н.И. Ступник, С.В. Письменный // Качество минерального сырья. Сб. науч. трудов. – Кривой Рог. – 2008. – С. 115-120.
  6. Ступник Н.И. Перспективные технологические варианты дальнейшей отработки железорудных месторождений системами с массовым обрушением руды / Н.И.Ступник, С.В.Письменный // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – № 30. – С. 3-7.
  7. Ступник Н.И. Отработка природно-бедных руд Криворожского железорудного бассейна с закладкой выработанного пространства/ Н.И. Ступник, В.А. Колосов, С.В. Письменный, М.Б. Федько // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2014.– № 3. – С. 95-98.
  8. Ступник Н.И. Исследование формы поперечного сечения подземных выработок при комбинированной отработке месторождений / Н.И.Ступник, Б.Н.Андреев, С.В.Письменный // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – № 32. – С. 3-6.
  9. Лавриненко В.Ф. Уровень удароопасности пород на глубоких горизонтах шахт Кривбасса / В.Ф. Лавриненко, В.И.Лысак // Разраб.рудн. месторождений. – Киев: Тэхника, КГРИ, 1991. – Вып. 52. – С. 30-37.
  10. Влох Н.П. Прогноз удароопасности выработок на стадии проектирования горных работ / Н.П. Влох, А.В. Зубков, Я.И. Липин // Прогноз и предотвращение горных ударов на рудных месторождениях Апатиты, КФАН СССР, 1987. – С.24-37.
  11. Влох Н.П. Совершенствование конструкции днищ в условиях действия высоких горизонтальных сжимающих напряжений / Н.П. Влох, А.В. Зубков, Ю.Ф. Пятков // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых, 1981. – № 4. – С. 14-16.
  12. Тимченко А.В. Формирование нагрузки от локальных вывалов при сплошном сводообразовании / А.В. Тимченко, В.Н. Пустобриков, Т.С. Цидаев // Вестник Владикавказкого научного центра. – Владикавказ, 2007.
  – Т. 7. – №2. – С. 44-48.
  13. Письменний С.В. Моделювання стійкої форми очисної камери при розробці магнетитових кварцитів Криворізького залізорудного басейну / С.В. Письменний, О.Б. Томашевський // Вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг. – 2015. – № 40. – С. 98-103.
  14. Агошков М.И. Разработка рудных и нерудных месторождений / М.И.Агошков, С.С.Борисов, В.А. Боярский. – М. : Недра, 1983. – 325 с.
  15. Булычев Н.С. Механика подземных сооружений / Н.С. Булычев. – М.: Недра, 1989. – 270 с.
  16. Галаев Н.З. Управление состоянием массива горных пород при подземной разработке рудных месторождений / Н.З. Галаев. – Л.: 1979. – 100 с.
  17. Stupnik N. Modeling of stopes in soft ores during ore mining / N. Stupnik, V. Kalinichenko, V. Kolosov, S. Pismennyi, A/ Shepel // Metallurgical and mining industry, No.3. – 2014. – S 32-36.
  18. Ступник Н.И. Разработка рекомендаций по выбору типа крепления горных выработок и сопряжений в условии урановых шахт ГП “ВОСТГОК”/ Н.И. Ступник, М.Б. Федько, В.А. Колосов, С.В. Письменный // Науковий вісник НГУ. – 2014. – № 5. – С.21-25.

  Рукопис надіслано до редакції 12.04.17

  Переглянути статтю
 • УДК [622.013:622.35]:622.0

  Мета. Метою даної роботи є розробка метода і методики обліку стану і рухомості балансово-промислових запасів по ступеню підготовленості до видобування, визначення і облік розкритих, підготовлених і готових до видобування балансово-промислових запасів залізистих кварцитів на гірничовидобувних підприємствах та встановлення взаємозв’язку між ними.
  Методи дослідження. Аналіз та узагальнення науково-технічних досягнень нормування промислових запасів з урахуванням того, що при класифікації підготовленості балансово-промислових запасів до кінця не витриманий класифікаційний принцип, відповідно до якого підготовленість балансово-промислових запасів залізистих кварцитів до видобування визначаємо при виконанні установленого комплексу гірничих робіт.
  Наукова новизна. Встановлено залежності продуктивності гірничовидобувного підприємства і середнього квадратичного відхилення вмісту якісних показників усередненого корисного компонента у залізорудній масі від числа видобувних одиниць. Обґрунтовано нормативні значення готових до видобування, підготовлених і розкритих балансово-промислових запасів залізистих кварцитів, які залежать від інтенсивності проведення гірничих робіт і під впливом великої кількості випадкових факторів суттєво коливаються.
  Практична значимість. Розроблена методика аналізу закономірностей нормування підготовленості балансово-промислових запасів залізистих кварцитів базується на зіставленні значень визначення нормативного числа видобувних одиниць і забезпеченості промислово-балансовими запасами корисних копалин кожної видобувної одиниці.
  Результати. Нормативна величина балансово-промислових запасів усіх категорій повинна мати резерв, що компенсує нерівномірність проведення гірничих робіт, а нормативна забезпеченість промисловими балансовими запасами корисних копалин повинна визначатися з резервом, який компенсує похибки розрахунків.

  Ключові слова: запаси, залізисті кварцити, нормування, методика, видобувна одиниця.

  Список літератури

  1. Временная методика определения экономической эффективности затрат и мероприятия по охране окружающей среды. – В кн.: Методы и практика определения эффективности капиталовложений и новой техники. М., Наука, 1982, с. 108-114.
  2. Емельянов С.В. Информационные технологии и вычислительные системы / С.В. Емельянов. – М.: ЛЕНАНД, 2008. – 112 с.
  3. Инструкция по определению и учету вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезных ископаемых на горных предприятиях Минчермета СССР. Белгород, – Книжное изд-во. ВИОГЕМ, 1974.
  4. Капутин Ю.Е. Горные компьютерные технологии и геостатистика / Ю.Е. Капутин. – СПб.: Недра, 2002. – 424 с.
  5. Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. М., изд. ВИЭМСа, 1982.
  6. Методические рекомендации, по комплексной оценке, эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса. М., изд. ГКНТ СССР, 1988.
  7. Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений. – В кн.: Методы и практика определения эффективности капитальных вложений и новой техники. Вып. 33, М., Наука, 1982, с. 12-48.
  8. Типовые методические указания по оценке экономических последствий потерь твердых полезных ископаемых при разработке месторождений. В кн.: Сборник руководящих материалов по охране недр. М., Недра, 1973, с. 86- 126.
  9. Шолох М.В. Методика визначення і нормування вмісту якісних показників корисних копалин у промисловобалансових запасах. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2016 р. – 160 с. Іл.
  10. Surface Mining (2nd edition), Societe for Mining, Metallurgy and Exploration, inc., Littleton, Colorado, 1990.
  11. Metallurgical and Mining industry, 2015, № 4, p.p. 322-324.
  12. V. Hnyeushev. Peat in the Ukraine: Reflections on the Threshold of a New Millennium / «Peatland international», Finland, 2000, № 1, – c. 54-57.
  13. Manufacturer of machinery for peat moss industry. Les Equipment’s Tardif inc. Quebec, Canada, 2002.
  14. Chadwick J. Ironclad Kiruna // International Mining – 2010. – July. – C. 8-15.
  15. Koppalkar, S. Effect of Operating Variables in Knelson Concentrators: A. Pilot-Scale Study. Ph. D Thesis / S. Koppalkar. – Mc Gill University, 2009. – Pp / 147.
  16. Chen C. T. Visible and ultraviolet optical properties of single-crystal and polycrystalline hematite measured by spectroscopie ellipsometry / C. T. Chen, B. D. Caban // J.Opt.Soc.Amer. – Vol. 7. – 1981. – 240 p.
  17. Deeper open pits // International Mining. – № 10. – 2009. – P. 52-55.
  18. Muller G. Ein Bietrag zur marktschreierischen Erfassung grosser Hohlraume unter Tage / G. Muller // Freiberger Vorschungshefte. – A-97. – Akademie Verlag, Berlin. – 1958. – P. 15-18.

  Рукопис надіслано до редакції 07.04.17

  Переглянути статтю
 • УДК 614.81:69.05

  Мета. Метою даної роботи є дослідження проблеми забезпечення пожежної безпеки на будівельних майданчиках. Наявність на об’єктах будівництва значної кількості горючих речовин і матеріалів, рідин і газів, що зберігаються, транспортуються і використовуються в різних технологічних процесах, створює потенційну небезпеку виникнення пожеж і вибухів. Наявні протипожежні системи не завжди здатні забезпечити пожежну безпеку на будівельному майданчику як у підготовчий період, так і під час виконання будівельно-монтажних робіт.
  Методи дослідження. Під час вивчення, систематизації та узагальнення причин виникнення пожежі на будівельних майданчиках використано аналіз досліджень і публікацій, цільове натурне обстеження об’єктів будівництва.
  Наукова новизна. Шляхом аналізу чинників, що спричиняють пожежі на будівельних майданчиках, виділено та систематизовано основні етапи формування системи пожежної безпеки в умовах будівництва і запропоновано порядок розробки комплексу протипожежних заходів і засобів щодо забезпечення потрібного рівня пожежної безпеки.
  Практична значимість. Основні висновки та результати роботи можуть бути використані проектними організаціями при розробленні заходів пожежної безпеки на стадії проектування, а також будівельними організаціями під час організації будівельних майданчиків і виробництва будівельно-монтажних робіт.
  Результати. Докладно розглянуто наявні горючі речовини і матеріали на будівельних майданчиках, їх пожежонебезпечні і вибухонебезпечні властивості, джерела запалювання, роботи з підвищеною пожежною небезпекою, інші чинники та визначено причини виникнення пожеж на будівельних майданчиках, що дає можливість уніфікувати і регламентувати порядок розробки протипожежних заходів.

  Ключові слова: будівельний майданчик, пожежна безпека, горючі речовини і матеріали, джерела запалювання причини пожеж, протипожежні заходи.

  Список літератури

  1. Орлина К.В. Особенности пожарной опасности строительных площадок / Орлина К.В. // Молодой ученый. – 2015. – Вып. 23 (103). – С.1134-1137.
  2. Баратов А.Н. Пожарная опасность строительных материалов. / Баратов А.Н, Андрианов Р.А., Корольченко А.Я. – М.: Стройиздат, 1988. – 380 с.
  3. Каменев М.Д. Строителю о пожарной безопасности. / Каменев М.Д. – М.: Стройиздат,1981. – 88 с.
  4. Грачев В.А. Опасные факторы пожара / Грачев В.А., Теребнев В.В., Поповский Д.В. // Пожарная безопасность в строительстве. – 2009. – Вып. 1. – С. 58-63.
  5. Батлук Б.А. Охорона праці у будівельній галузі: Навч. посіб. / Батлук Б.А., Гогіташвілі Г.Г. – К.: Знання, 2006. – 550 с.
  6. Правила пожежної безпеки України: НАПБ А.01.001-2014 – [Чинний від 2016-09-30]. – К.: Міністерство внутрішніх справ України, 2014. – 91 с. – (Нормативний акт з пожежної безпеки).
  7. Охорона праці і промислова безпека у будівництві: ДБН А.3.2-2-2009 – [Чинний від 2012-04-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009.– 122 с. – (Державні будівельні норми України).
  8. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень: ДБН 360-92**. – Офіц. вид. – К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 2002. – 142 с. – (Державні будівельні норми України).
  9. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення: ДБН В.2.2-15-2005 – [Чинний від 2006-01-01] – Офіц. вид. – К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 2005. – 142 с. – (Державні будівельні норми України).
  10. Производственные здания: СНиП 2.09.02 – 85*. – Издание официальное. – М.: ГОССТРОЙ СССР, 1991. – 15 с. (Строительные нормы и правила).
  11. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою: НАПБ Б.03.002-2007 – Офіц. вид. – К.: МНС України, 2007.– 27 с. – (Нормативний акт з пожежної безпеки).
  12. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок: НПАОП 40.1-1.32-01 – Офіц. вид. – К.: Міністерство праці та соціальної політики, 2001.– 27 с. – (Нормативно правовий акт з охорони праці).
  13. Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір: ДСТУ ISO 6309:2007 – Офіц. вид. – К.: Держспоживстандарт України, 2008.– 12 с. – (Національний стандарт України).
  14. Пожарная безопасность. Общие требования: ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ – Издание официальное. – М.: ИПК Из-во стандартов, 1996.– 79 с. – (Система стандартов безопасности труда).
  15. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения: ГОСТ
  12.1.044-89 ССБТ – Изд. официальное. – М.: ИПК Из-во стандартов, 1989.– 100 с. – (Система стандартов безопасности труда).
  16. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва: ДБН В.1.1.7-2002 – Офіц. вид. – К.: Держбуд України, 2003.– 42 с. – (Державні будівельні норми України).
  17. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека: ДБН В.1.2-7-2008 – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008.– 30 с. – (Державні будівельні норми України).

  Рукопис надіслано до редакції 16.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.77

  Мета. Метою даної роботи є дослідження змін величини об’єму осередку деформації та часу перебування в ньому металу в залежності від режимів обтиснення для визначення чинників, що дозволяють збільшити продуктивність виробництва.
  Методи дослідження. Теоретичне дослідження виконувалось на основі фундаментальних положень фізики, теорії прокатування, динаміки, термодинаміки та кінематики процесу. Використовувалися результати дослідження валкової розливки сталі для виготовлення тонких смуг. Розроблено нову методику дослідження осередку деформації, який утворюється у валках-кристалізаторах при обтисненні у ливарно-прокатних клітях.
  Наукова новизна. Удосконалено та вперше застосовано формули з визначення об’єму осередку деформації та часу перебування металу в ньому для процесу суміщення лиття-прокатування в умовах м’якого обтиснення, що дозволило виявити залежність досліджуємих параметрів від режимів деформації та визначити шляхи досягнення раціональних параметрів.
  Практична значимість. Отримані залежності об’єму осередку деформації та часу перебування металу в ньому від режимів обтиснення для умов валкової розливки сталі з метою виготовлення тонких смуг, що дозволило визначити вплив режимів обробки на продуктивність процесу та можливість зовнішнього впливу на збільшення випуску продукції.
  Результати. Запропоновано методику визначення об’єму осередку деформації та часу перебування металу в ньому, де видно ступінь впливу на осередок деформації режимів обробки та розмірів виробу. При збільшенні розмірів смуги збільшується об’єм осередку деформації та час перебування в ньому, при збільшенні величини обтиснення та кута захоплення – зменшуються. При зростанні деформації збільшується кут захоплення, але зменшується кінцева товщина смуги, що і зменшує об’єм осередку деформації та час перебування металу в ньому, який досягає для заданих параметрів при валковій розливці: 2,73-3,41 хв.  Це свідчити про те, що в порівнянні зі звичайним прокатуванням процес суттєво уповільнюється. Але це не зменшує продуктивність виробництва через скорочення кількості операцій та обладнання. Для збільшення темпів виготовлення продукції потрібно збільшити величини осередку деформації. Як дослідження показало, це можливо при зменшенні величини обтиснення або збільшенні початкової висоти при незмінних інших параметрах.

  Ключові слова: валкова розливка, осередок деформації, об’єм, час перебування металу, продуктивність, режими деформації, обтиснення, розміри смуги, кут захоплення.

  Список літератури

  1. Губін Г.В. Сучасні промислові способи безкоксової металургії заліза/ Г.В.Губін, В.О. Півень. – Кривий Ріг: ПП «Видавничий дім», 2010. – 366 с.
  2. Про переробку відпрацьованих автомобілей / Г.В. Губін, Ю.П. Калініченко, В.В.Ткач, Г.Г.Губін //Вісник Криворізького технічного університету. Вип. 31, 2012. – с. 3 – 8.
  3. Данченко В. Н. Прогрессивные процессы обработки металлов давлением [Текст] / В. Н. Данченко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. – № 7. – С. 1-8.
  4. Данченко В.М. Теорія процесів обробки металів тиском: Підручик/ Данченко В.М., Гринкевич В.О., Головко О.М. – Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – 370 с.
  5. Минаев А. А. Совмещенные металлургические процессы [Текст]: монография / А. А. Минаев. – Донецк: Технопарк Дон ГТУ УНИТЕХ, 2008. – 522 с.
  6. Минаев А. А. Возрождение металлургии на Украине невозможно без приоритетного развития прокатного производства [Текст] / А. А. Минаев, Ю. В. Коновалов // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. – № 7. – С. 143-144.
  7. Грідін О.Ю. Розвиток наукових та технологічних основ процесів валової розлива-прокатки з інтенсивною формозміною металу при виробництві тонкий штаб з підвищеним рівнем механічних властивостей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.03.05 “Процеси та машини обробки тиском” / О. Ю. Грідін. – Дніпропетровськ, 2014. – 40 с.
  8. Berkovici S. J. Optimisation of 3C Roll Caster by Automatic Control // Proc. of Conference “Light Metals”, TMS. – New York,1985. – P.1285-1299.
  9. Гридин A. Ю. Экспериментальный метод определения длины зоны деформации при непрерывной валковой разливке-прокатке / А.Ю. Гридин // Вестник национального технического университета «ХПИ». – 2010. – Вып. 42. − С. 48 58.
  10. The increase in efficiency of strips production process in foundry and rolling mill stand/ Nikolay Berezhnoy, Viktoriya Chubenko, Alla Khinotskaya, Valeriy Chubenko //Metallurgical and Mining Industry. – 2016, № 4. – Р. 296 – 300.
  11. Патент України № 100153 МПК В21В1 Ливарно-прокатна кліть / М.М.Бережний , В.А. Чубенко, А.А.Хіноцька, С.О. Мацишин, А.О. Шепель, В.А. Чубенко, ДВНЗ «Криворізький національний університет». – заявл. 05.02.2015, опубл. 10.07.2015, Бюл.№ 13.
  12. The increase in efficiency of strips production process in foundry and rolling mill stand/ Nikolay Berezhnoy, Viktoriya Chubenko, Alla Khinotskaya, Valeriy Chubenko //Metallurgical and Mining Industry. – 2015, № 12. – Р. 296 – 300.
  13. Чубенко В.А. Дослідження ефективності суспензійної розливки рідкої сталі у ливарно-прокатні кліті для виготовлення тонких смуг / В.А.Чубенко, А.А. Хіноцька, В. Губенко // Гірничий вісник, 2016. Кривий Ріг: КНУ. – Вип. 101. – С.183 – 186.
  14.М.М. Бережний. Набуття сталлю реологічних властивостей при прокатуванні. Монографія / М.М. Бережний, В.А. Чубенко, А.А. Хіноцька Кривий Ріг: Діоніс, 2014. – 150 с
  15. Результати розрахунку об’єму осередку деформації при повздовжньому прокатуванні/ М.М.Бережний, В.А.Чубенко, А.А.Хіноцька, А.Шепель //Вісник Національного технічного університету України – Випуск 62. – 2011. – с.112 – 116
  16. Час перебування металу в осередку деформації та утворення нової поверхні / М.М.Бережний, В.А.Чубенко, А.А.Хіноцька, А.Глінкін //Вісник Криворізького національного університету – Випуск 30. – 2012. – с. 171– 174.

  Рукопис надіслано до редакції 18.04.17

  Переглянути статтю
 • УДК 681.5.015

  Мета. Метою роботи є розробка підходу динамічної корекції розрідження пульпи і завантаження кульового млина при зміні крупності руди.
  Методи дослідження. Задача розв’язувалася теоретичними методами описання процесу подрібнення та експериментальними методами уточнення теоретичних результатів.
  Наукова новизна. Наукова новизна полягає в тому, що вперше запропоновано підхід динамічного коректування завантаження кульового млина рудою і розрідження пульпи в ньому в умовах зміни середньої крупності вихідного живлення.
  Практична значимість. Показано, що продуктивність кульового млина можливо визначати за формулою з уточненим в промисловому дослідженні коефіцієнтом, виміряною середньою крупністю руди та відомою середньою крупністю подрібненого матеріалу. Визначена за запропонованою залежністю відповідно середній крупності дробленого матеріалу, погонному навантаженню руди та швидкості руху конвеєрної стрічки рухома площа поверхні дробленого матеріалу, помножена на умовну товщину водяної плівки на новому твердому, встановлену в промисловому експерименті, дає витрату води у кульовий млин. Така витрата води створює за будь-якої середньої крупності подрібнюваного матеріалу оптимальне розрідження пульпи у технологічному агрегаті, що гарантує отримання максимального виходу готового продукту. Практична значимість отриманих результатів вагома, оскільки суттєво зростає продуктивність кульового млина і не допускається перевитрата електричної енергії, куль і футеровки та зменшується втрата корисного компоненту.
  Результати. Запропонований підхід динамічної корекції стану рідкого матеріалу в кульовому млині, що подрібнює конкретний технологічний різновид руди, в умовах зміни крупності вихідного живлення базується на класичній теорії, що розглядає продуктивність технологічного агрегату у водоспадному режимі роботи, основні положення якої багаторазово підтверджувалися експериментально. Це засвідчує достовірність отриманих результатів. Крім того, зв’язок розрідження пульпи в кульових млинах при зміні середньої крупності неодноразово перевірявся в дослідженнях і на практиці. Зростання площі поверхні дробленого матеріалу при зменшенні його середньої крупності підтверджено теоретично на матеріалі сферичної форми незмінного розміру. Це також доведено і у випадку дробленого матеріалу через коефіцієнт розпушення. Точне значення коефіцієнта залежності продуктивності кульового млина від середньої крупності подрібнюваного матеріалу визначається за даними промислового експерименту.

  Ключові слова: кульовий млин, корекція, крупність, завантаження, розрідження

  Список літератури

  1. Марюта А.Н. Автоматическая оптимизация процесса обогащения руд на магнитообогатительных фабриках / Марюта А.Н. – М.: Недра, 1987. – 230с.
  2. Процуто В.С. Автоматизированные системы управления технологическими процессами обогатительных фабрик / Процуто В.С. – М.: Недра, 1987. – 253 с.
  3. Моркун В.С. Адаптивные системы оптимального управления технологическими процессами / Моркун В.С., Цокуренко А.А., Луценко И.А. – Кривой Рог: Минерал, 2005. – 261с.
  4. Назаренко М.В. Исследование корректности построения математических моделей процесса переработки сырья горно-обогатительным комбинатом / Назаренко М.В. // Разработка рудных месторождений: Респ. міжвідомчий наук.-техн. зб. Мін. освіти і науки України.– Кривий Ріг, 2005. – №88. – С.132-135.
  5. Разработка и применение автоматизированных систем управления процессами обогащения полезных ископаемых / [Морозов В.В., Топчаев В.П., Улитенко К.Я. и др.]. – М.: Изд. дом «Руда и металлы», 2013. – 512с.
  6. Линч А. Дж. Циклы дробления и измельчения / Линч А. Дж.: [пер. с англ.]. – М.: Недра, 1981. – 342с.
  7. Моркун В.С. Формирование робастного автоматизированного управления замкнутым циклом измельчения на основе Н∞-нормы / В.С. Моркун, Н.В.Моркун, В.В.Тронь // Гірничий вісник: наук.-техн. зб. ДВНЗ «КНУ». – 2014. – Вип. 98. – С. 83-85.
  8. Тронь В.В. Формування адаптивного керування процесом подрібнення залізорудної сировини в умовах невизначеності характеристик об’єкта / В.В. Тронь, К.В.Маєвський // Гірничий вісник: наук.-техн. зб. ДВНЗ
  «КНУ». – 2015. – Вип. 99. – С. 27-32.
  9. Азарян А.А. Автоматизация первой стадии измельчения, классификации и магнитной сепарации – реальный путь повышения эффективности обогащения железных руд / А.А. Азарян, Ю.Ю. Кривенко, В.Г. Кучер // Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 36. – С. 276-280.
  10. Купін А.І. Інтелектуальна ідентифікація та керування в умовах процесів збагачувальної технології / Купін А.І. – Кривий Ріг: Видавництво КТУ, 2008. – 204с.
  11. Маляров П.В. Основы интенсификации процессов рудоподготовки / Маляров П.В. – Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2004. – 320с.
  12. Бонч-Бруевич А.М. Бесконтактные элементы самонастраивающихся систем / Бонч-Бруевич А.М., Быков В.Л., Чинаев П.И. – М.: Машиностроение, 1967. – 292 с.
  13. Андреев С.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых / Андреев С.Е., Перов В.А., Зверевич В.В. – М.: Недра, 1980. – 415 с.
  14. Зверевич В.В. Основы обогащения полезных ископаемых / В. Зверевич, В. Перов. – М.: Недра, 1971. – 216с.
  15. Божко М.П. Машинист мельницы / М. Божко, В. Маргулис. – М.: Госнаучтехиздат лит. по горному делу, 1962. – 100 с.
  16. Скоров В.А. Обогащение руд / Скоров В.А. – М.: Недра, 1969. – 276 с.
  17. Вальтер А.К. Автоматический контроль плотности железорудной пульпы гамма-лучами / Вальтер А.К., Плаксин И.Н., Гольдин М.Л. – Харьков: Изд. ХГУ, 1962. – 244 с.
  18. Кондратець В.О. Теоретичне обґрунтування системи адаптивного керування подрібненням руди кульовими млинами / В.О. Кондратець, М.О. Карчевська // Вісник Криворізького технічного університету: зб. наук. праць.- 2011. – Вип.28. – С.196-200.
  19. Пат. 62052 Україна, МПК В02С 25/00. Спосіб автоматичного керування процесом мокрого подрібнення / Кондратець В.О., Карчевська М.О.: заявник і патентовласник Кіровогр. нац. техн. ун-т.- №u201100657; заявл. 20.01.11; опубл. 10.08.11, Бюл.№7.
  20. Kondratets V.A. Adaptive control of ore pulp thinning in ball mills with the increase of their productivity // Metal-lurgical and Mining Industry. – 2014, №6. – Р.12-15.

  Рукопис надіслано до редакції 18.04.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.365.5, 621.314.5

  Мета роботи. Дослідження варіантів живлення індукторів в установках зонного нагріву з використанням змінення феромагнітних властивостей матеріалу заготовок при різних температурах.
  Методи дослідження. На підставі залежностей активного і індуктивного опорів від температури магнітної заготовки паралельної схеми заміщення індуктора і залежностей добротності від температури визначалися параметри схем заміщення чотирьох індукторів установки зонного індукційного нагріву. На схемотехнической моделі силової частини індукційної установки з живленням індукторів від одного перетворювача з паралельним включенням індукторів визначалося значення потужностей.
  Наукова новизна. Потужність індукторів природним чином, відповідно до властивостей матеріалу заготовок, розподіляється так, що заготовка з меншою температурою спожатиме на нагрів більшу потужність. Таке природне розподілення потужностей може використовуватися в установках зонного нагріву. Однак для більш точного нагріву необхідно мати можливість регулювати потужність індукторів останніх ступенів.
  Результати. Параметри еквівалентних електричних схем заміщення змінюються таким чином, що при включенні індукторів паралельно і живленні їх від одного перетворювача частоти потужності, споживані індукторами, при збільшенні температури зменшуються. Однак для забезпечення оптимального розподілу потужностей і точного нагріву індуктори останніх ступенів повинні мати або іншу конструкцію, зі збільшеним числом витків, або мати живлення від окремого перетворювача частоти.
  Практичне значення. В установках зонного індукційного нагріву перші індуктори можуть бути однаковими і можуть мати живлення від одного перетворювача, а значить, кількість перетворювачів може бути меншою за кількість індукторів.

  Ключові слова: індуктор, зонний нагрів, схема заміщення, модель, потужність.

  Список літератури

  1. Беркович Е. И. Тиристорные преобразователи высокой частоты / Е. И. Беркович, Г. В. Ивенский, Ю. С. Иоффе и др. – Л.: Энергия, 1973. – 200 с.
  2. Земан С. К. Исследование зависимостей характеристик резонансного контура от конструктивных и электрических параметров системы «индуктор – нагреваемый объект» / С. К. Земан, А. В. Осипов, М. С. Макаров // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2007. – № 1(310). – С. 191-196.
  3. Слухоцкий А. Е. Установки индукционного нагрева / А. Е. Слухоцкий, В. С. Немков, Н. А. Павлов, А. В. Бамунэр. – Л.: Энергоатомиздат, 1981. – 326 с.
  4. Морозов Д. И. Алгоритм определения программ нагрева в многоиндукторных нагревательных установках / Д. И. Морозов, Е. С. Руднев, Д. В. Ушаков // Электротехнические и компьютерные системы. – 2015. – № 20. – С. 56-62.

  Рукопис надіслано до редакції 18.04.17

  Переглянути статтю