Правила рецензування

Правила напрямку, рецензування та опублікування статей, що надходять до наукового журналу

«Вісник Криворізького національного університету»

1. Статті (матеріали) направляються на електронну адресу: visnykknu@ukr.net.

2. Оформлення статті (матеріалів) має відповідати вимогам, представленим на сайті журналу за адресою: http://visnykknu.com.ua/?page_id=72

3. Науково-технічний збірник внесено до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (наказ Міністерства освіти науки України № 455 від 15.04.2014 р.).

Основні напрямки: технічні; економічні.

4. Усі наукові статті (матеріали), що надходять до редакції наукового журналу «Вісник Криворізького державного університету» підлягають обов’язковому рецензуванню, з метою їх експертної оцінки.

5. Редакція журналу встановлює відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляє її на перший розгляд відповідальному редактору журналу, який визначає наукову цінність рукопису і призначає рецензента–фахівця, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію або компетенцію. Рецензування статей здійснюється членами редакційної колегії або визнаними фахівцями з тематики рецензованої статті.

6. Термін рецензування – 4 тижні. Залежно від ситуації і на прохання рецензента термін може бути подовжено.

7. Рецензування подвійне (сліпе) (double-blind peer review), тобто автор і рецензент незалежні один від одного.

8. Якщо в рецензії містяться рекомендації щодо виправлення і доопрацювання статті, секретар редакції журналу направляє автору текст рецензії з пропозицією врахувати їх при підготовці нового варіанту статті або аргументовано (частково або повністю) їх спростувати. Доопрацьована автором стаття повторно направляється на рецензування.

9. Якщо у автора і рецензента виникли нерозв’язні суперечності щодо статті, або рецензент зробив негативний висновок, редколегія приймає рішення про відправку статті іншому рецензенту, або погоджується з рішенням рецензента.

10. Стаття, що не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

11. Редакція журналу направляє авторам представлених статей (матеріалів) копії рецензій або мотивовану відмову.

12. Після прийняття редколегією журналу рішення про допущення статті до публікації секретар редакції інформує про це автора і вказує приблизні терміни опублікування.

13. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією, виходячи з обґрунтованості роботи і відповідності її тематиці журналу.

14. Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу протягом п’яти років.

15. Для отримання максимально повного і об’єктивного відкликання на статтю редакцією журналу розроблено «Пам’ятку рецензенту наукової статті», відповідно до якої рецензент повинен оцінити рівень статті:

– чи достатньо аргументована актуальність дослідження, значимість, важливість?
– чи відповідає мета дослідження і завдання основній досліджуваній проблемі?

– чи описані в статті основні методи дослідження, процедура його проведення?

– чи логічно вибудувана стаття: від ідеї, актуальності до підсумкових висновків і перспектив дослідження?

– чи виявлено автором нові факти, особливості процесів, груп, інститутів і ін.?

– оцініть теоретичну й практичну значимість роботи.

– у висновку рецензент повинен зробити висновок (про публікацію статті без доопрацювання; про публікацію статті з доопрацюванням; про необхідність напрямку статті на зовнішню рецензію; про відхилення статті).